Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Ledarskap som sociala interaktionsprocesser

Den moderna samhällsekonomin bygger i allt högre grad på kvalificerad tjänste- och kunskapsproduktion. Samtidigt blir den miljö denna produktion sker i alltmer komplex och snabbföränderlig. Mot bakgrund av detta är ledarskap och sökandet efter nya modeller och idéer kring ledarskap centrala delar av kunskapsutvecklingen om företag och företagande. Detta är inte minst tydligt på svensk arbetsmarknad, där begrepp som medarbetarskap och självstyrande grupper diskuterats länge som alternativ till traditionellt auktoritärt chefskap.

Avslutat

Start

2006-01-01

Avslut

2020-12-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

En tydlig rörelseriktning inom ledarskapsfältet rör synen på ledarskap som en samverkan mellan två eller flera personer – d.v.s. att ledningsaktiviteter är något som utövas av fler än enbart den formellt utsedde chefen. I flera olika studier inom ledarskapsområdet finns uttryck för ledarskap som interaktion och för ledarskapets syfte att stimulera och entusiasmera individer i organisationen. Däremot utmanas sällan föreställningen om ledaren som en (1) person eller föreställningen om ledarskap som något som utövas av en (1) person. Snarare har man mer eller mindre automatiskt antagit enhetsbefälet som det givna perspektivet på ledarskapsfenomenet, på samma sätt som man antagit föreställningen om den ensamme entreprenören som det givna perspektivet på fenomenet entreprenörskap. Mot detta blir det allt vanligare att man ställer relationella perspektiv på ledarskap och utifrån kritik av de förhärskande ledningsidealens maskulinitetsideal eftersträvar nya s.k. post-heroiska ledningsideal, som kan bidra till omkonstruktion av traditionella maskuliniteter och femininiteter inom ledarskapsfältet.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla ett teoretiskt perspektiv där ledningsaktiviteter analyseras i termer av social interaktion. I detta ingår ett genusperspektiv eftersom traditionella ledningsperspektiv oftast innebär ett reproducerande av för-givet-tagna maskulina normer i arbetslivet. Projektet tar på detta sätt sikte på affärsdrivande organisationers behov av utveckling av nya ledningsformer som kännetecknas av samverkan kring ledningsfunktioner. Avsikten är att projektet skall bidra till att perspektivet på/föreställningar kring ledning förskjuts från att vara en individuell aktivitet till en gemensam, relationell dito.

Projektet har fått anslag av olika finansiärer under tiden och bedrivs nu av forskare på KTH och MDH.