Text

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Klimatmigrationens etik och politik

Det finns en risk att klimatförändringar i framtiden leder till att hela stater går under. Det är framförallt små ö-stater som är utsatta för detta hot eftersom de är känsliga för höjningar av havsvattennivån. Att befolkningarna på dessa ö-stater kan bli tvungna att i framtiden helt överge sina territorier väcker frågor om vad som händer med dessa staters suveränitet och politiska självbestämmande.

I detta projekt undersöks såväl teoretiska som empiriska frågor som rör denna problematik. De teoretiska frågorna rör förslag om huruvida det på något vis är möjligt för ett folk att fortsätta utöva självbestämmande även efter att de tvingats överge sitt territorium. De empiriska frågorna rör hur detta problem hanteras inom internationell politik, med ett särskilt fokus på bristande internationellt ledarskap.

Aktiviteter som ingår i projektet är teoretiska och normativa studier samt empiriska studier av internationellt ledarskap.

Avslutat

Start

2020-04-01

Avslut

2022-04-01

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Övergripande syfte:

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka vilka moraliska skyldigheter som aktualiseras mellan stater, respektive mellan stater och individer, i samband med klimatmigration.

Projektmål

Målet är att konstruera en teori om de moraliska skyldigheterna gentemot klimatmigranter och deras hemländer.