Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Industri i förändring och det lokala samhället: digitaliseringens konsekvenser och möjligheter

Syftet med projektet är sprida kunskap och resultat från tidigare forskning från stålbranschen till andra aktörer. Med detta kommunikationsprojekt kan möjligheterna ökas för olika samhällsaktörer att i samverkan lära sig av erfarenheter och lärdomar och de utmaningar som industrin står inför.

Avslutat

Start

2019-01-01

Avslut

2019-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Den forskningsbaserade kunskap som vi vill sprida baseras huvudsakligen på ett avslutat projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, DAO (Digitaliserat arbete och organisering). DAO-projektet genererade rika insikter om vilka möjligheter och utmaningar som finns när ett industriföretag digitaliserar sin produktion. I synnerhet visar projektet att digitalisering inte är en ren teknikfråga, utan att framgångsrik digitalisering kräver att man hanterar både tekniska och organisatoriska frågor samtidigt och därmed kan digitalisering förstås som process där människan och tekniken samverkar.

I projektet Industri i förändring och det lokala samhället: digitaliseringens konsekvenser och möjligheter vill vi involvera lokala aktörer som är involverade i samhällsbyggande. Vi ser att digitalisering förändrar förutsättningar för de lokala samhällen och deras utveckling. Industrier som har varit centrala för de lokala samhällena håller på att förändras och deras relation till samhället och samhällsbygget förändras därmed. Det finns stora frågetecken kring vilka arbetstillfällen som försvinner, vilka kompetenser som behövs, hur industrin kommer att arbeta med sitt sociala ansvar för det närliggande samhället m m. Dessa frågor bör ingå i framtidens samhällsbyggnadsprocesser, när Sverige ställer om till digitalisering. I projektet kan vi bidra med kunskap om viktiga aspekter som bör kommuniceras till en bred skara aktörer involverade i samhällsbyggnad i en vid mening.