Text

Etik vid användning av artificiell intelligens i Human Resources

Syftet med projektet är att förstå hur etiska argument i relation till användning av artificiell intelligens (AI) påverkar Human Resources (HR) som profession och HR-medarbetares praktik. Projektet är relevant för utvecklingen av konkurrenskraftiga organisationer, eftersom HR-professionens bidrag till organisatoriska processer och utveckling hämmas när AI presenteras som en teknisk lösning oberoende av mänsklig inblandning.

Anslag i SEK: 3, 7 miljoner

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att förstå hur etiska argument i relation till användning av artificiell intelligens (AI) påverkar Human Resources (HR) som profession och HRmedarbetares praktik.

Mer specifikt syftar projektet till att teoretisera och utveckla användbar kunskap om utmaningar och möjligheter för en etiskt hållbar integrering av AI i centrala organisatoriska processer, så som HR, för att främja organisationers konkurrenskraft i utvecklingen av industri 5.0. Projektet utgår ifrån:

  1. framställningen om AI-lösningar inom HR som allt viktigare för effektiv och objektiv hantering av medarbetare utan involvering av den mänskliga HR-medarbetaren.

  2. risken att AI-lösningar osynliggör mänsklig involvering, vilket innebär att AI-lösningar konstrueras som opåverkbara och omöjliga att ifrågasätta och förändra.

Projektmål

För att uppnå syftet kommer tre frågeställningar besvaras:

  1. Vilka etiska argument används av HR-medarbetare vid introduktion och användning av AIverktyg?

  2. Hur beskrivs de etiska utmaningar som introduktion och användning av AI-verktyg i HR medför?
  3. Vilka konsekvenser får dessa etiska utmaningar för HR:s egen profession och praktik, i stödet till chefer och medarbetare och i relationen till fackliga organisationer?

Dessa resultat kommer att spridas genom vetenskapliga konferenser, seminarier och publikationer och praktiskt genom ett utbildningsmaterial med en checklista för företag som är på väg att implementera AI i sina HR-processer.

 

Aktiviteter

Studien genomförs i samarbete med företag som har introducerat AI-verktyg i sina HR-processer.
Delstudie 1: Fokusgruppsamtal med HR-medarbetare från olika arbetsgrupper och/eller företag.
Delstudie 2: dagliga dagboksantecknigar av medarbetare på HR-avdelningar i två omgångar med 6 månaders mellanrum.
Delstudie 3: individuella intervjuer vid två tillfällen med utgångspunkt i dagboksanteckningarna för att fördjupa förståelsen för den individuella respondentens skrivna argument och reflektioner.