Text

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

En typologisering av boendes föreställningar om bostadsbyggande i Västerås olika stadsdelar

Projektet ska bidra med ett underlag till Västerås stad så att de kan planera för en mer socialt hållbar stadsdel.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet ämnar identifiera förutsättningarna för byggandet av en socialt hållbar stadsdel (Sätra) i Västerås. Det innebär bland annat att vi måste veta vilka de tänkbara boende kommer att vara och vilka krav de har på såsväl boende- som upplåtelseformer samt den fysiska och sociala miljön. En central fråga som berörs är: Hur är graden av acceptans för att blanda olika sociala grupper i den nya stadsdelen?

För att kunna kartlägga dessa föreställningar och uppfattningar kommer forskarna genomföra två enkätundersökningar. Den första sker i två nybyggda medelklassområden: Öster Mälarstrand och Lillhamra. Den andra sker i de gamla arbetarklassområdena Jakobsberg, Pettersberg och Hammarby. Det är från dessa och liknande områden som merparten av Sätras boende kommer. 


Projektmål

Projektet har som mål att

  • engagera de boende i två olika typer av stadsdelar
  • förankra deras kunskap och erfarenheter i stadsplanering
  • publicera resultat från de båda enkätundersökningarna och bidra i bred bemärkelse till en hållbar samhällsutveckling i Sverige.

Fär att uppnå målen kommer forskarna bland annat att utveckla nya digitala metoder för att engagera boende att delta i enkätundersökningarna. Forskarna kommer dessutom kontinuerligt samverka med Västerås stads samhällsplanerare.