Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? (DIGMA)

Projektet DIGMA kommer att bidra till utvecklingen av kunskap om digitaliseringen och dess organisatoriska effekter; kunskap som är av intresse för chefer och anställda i offentliga såväl som privata organisationer som står i eller inför en digital förändring. Utöver detta kommer projektet också att bidra till att utveckla angreppssätt och metoder för sociomateriell forskning.

Avslutat

Projektets webbplats

Start

2017-01-01

Avslut

2023-12-31

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Centrala forskningsfrågor är:

  1. Vilka är konsekvenserna av digitalisering för den praktik som ”management” utgör?
  2. I vilken utsträckning underlättar eller hindrar digitalisering olika former av management?
  3. Hur förändras olika organisatoriska praktiker genom digitaliseringen?

Att digitalisering, d.v.s. utvecklingen och implementeringen av allt smartare, snabbare och billigare digital teknik, förändrar organisatoriska processer och arbetspraktiker råder det inget tvivel om. Tekniken innebär nya möjligheter, både till koordinering av arbete, men också till kontroll, exempelvis genom ökade möjligheter till övervakning av anställda i realtid, vilket ändrar maktförhållandena i arbetslivet på olika sätt.

Detta projekt bygger på ett sociomateriellt perspektiv vilket innebär att ingen skarp gräns dras mellan sociala och tekniska processer. I stället ses teknik som något som existerar, och blir till, genom att den bäddas in i olika organisatoriska processer där människor och tekniken är sammankopplade. Genom detta perspektiv skapas goda möjligheter att utveckla teoretisk och praktisk förståelse för digitaliseringen och dess möjligheter; en kunskap som kommer att göra det lättare för dem som är involverade att möta och dra nytta av de förändringar som digitaliseringen innebär.

Projektet innehåller fyra delprojekt som alla fokuserar på olika aspekter av digitalisering: projektifiering, ledarskap, flexibilisering och upplevelsen av teknik. Projekten kommer att bygga på fallstudier som görs på lokala och regionala myndigheter och företag i Sverige och i England. Fallen studeras etnografiskt i kombination med intervjuer och med en deltagarbaserad ansats.

Läs mer

Forskare ser risker med digitala möten

– Det finns en fara med att bara acceptera de digitala mötena utan att först ha diskuterat riskerna med dem, säger Anna Uhlin, forskare på MDH.

Läs mer

Medarbetare med social kompetens är en förutsättning för industrin

Dagens industriarbetare behöver vara problem­lösare och duktiga på att samarbeta.– Det handlar inte längre om att till exempel vara bra på att svarva. Det sköter robotar idag. Industri­arbetaren har fått en annan roll och då krävs annan kompetens, säger professor Anette Hallin.

Läs mer

Kommunens robot frågar inte hur du mår

Digitalisering och robotar har sina fördelar. Men vad händer när den första man möter hos socialen är en robot? Det undersöker vår forskare Christoffer Andersson.

Läs mer