Text

Marknadsföring och strategi

Digital transformation: a silver bullet for Swedish firms' growth and internationalization?

Det här forskningsprojekt syftar till att besvara följande forskningsfråga:

Vilka konsekvenser har digital omvandling för svenska företag när det gäller deras innovationsförmåga, driftseffektivitet och internationella tillväxt?

Avslutat

Start

2021-01-01

Avslut

2022-12-31

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Den allmänna diskussionen ger sken av att digitaliseringen har revolutionerat sättet som företag skapar och levererar värde, både på lokal och global nivå. De faktiska kostnaderna och fördelarna som är kopplade till digitalisering och ”plattformisering” är dock underutforskade från ett empiriskt perspektiv. Följaktligen råder det brist på bevis om digitalisering faktiskt är ”nästa stora grej” som både etablerade och nya företag borde anamma fullt ut. Det är vidare viktigt att betona att tidigare forskning inte har fokuserat särskilt mycket på digitaliseringsfenomenets multidimensionella och komplexa natur.

Baserat på denna diskussion, så syftar detta forskningsprojekt till att besvara följande forskningsfråga:

Vilka konsekvenser har digital omvandling för svenska företag med avseende på deras innovationsförmåga, driftseffektivitet och internationella tillväxt?

För att besvara denna forskningsfråga, kommer projektgruppen att använda sig av en explorativ ansats för att förstå vad digitalisering betyder för svenska företag och studera olikheter i hur dessa företag använder sig av digitala teknologier. För att skapa en större förståelse för digitaliseringens implikationer kommer den explorativa studien att kombineras med utvecklandet av ett mått som kan användas för att mäta olika dimensioner av digitaliseringskonceptet.

Den explorativa studien baseras på djupgående kvalitativa fallstudier av svenska företag med internationell försäljning som har sitt säte i Mälardalen. För att kunna utveckla ett mått som kan användas för att mäta olika dimensioner av digitaliseringskonceptet, kommer projektgruppen att kombinera tidigare forskning om mätinstrument för digitalisering med nya insikter från den kvalitativa datainsamlingen. Genom att kombinera detta material kommer projektgruppen att utveckla en enkät som kan bidra med nya teoretiska insikter om digitala transformationsprocesser. Som en del av detta projekt planerar vi också att organisera en workshop och bjuda in forskare inom digitalisering och internationella affärer från Sverige och andra länder.

 

Projektets mål

Projektgruppens bidrag är en ökad förståelse för flera viktiga aspekter såsom:

  1. i vilka situationer och värdekedjor användningen av digitala teknologier kan skapa antingen fördelar eller nackdelar
  2. hur olika typer och olika grader av digitala transformationsprocesser kan bidra till ökad konkurrenskraft för svenska företag på globala marknader
  3. vilken typ av färdigheter och kompetenser som efterfrågas av svenska företag för att få ut mest av den pågående digitaliseringstrenden
  4. vilka digitaliseringseffekter och deras implikationer som hjälper policymakare att bestämma vilka sektorer som bör prioriteras när det kommer till ökad digitalisering.