Text

Medicinsk teknik

SALUTOGEN

Projektet SALUTOGEN (Seniorers Aktivitet och Livskvalitet Understödd av Teknik genOm Glädje, Engagemang och Nyfikenhet) fokuserar på användar-centrerad utveckling av teknik som effektivt stödjer beteendeförändring och därigenom bidrar till att förebygga livsstilsrelaterad ohälsa. Den teknik som tas fram ska primärt främja seniorers fysiska aktivitet och fallförebyggande träning samt vara anpassningsbar för andra målgrupper.

Avslutat

Start

2017-12-01

Avslut

2020-01-30

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

SALUTOGENs vision är att öka seniorers hälsa och livskvalitet: Ca 40 % av seniorers fallskador
kan förebyggas genom träning. Många seniorer behöver öka sin fysiska aktivitet, den
personliga motivationen är då avgörande.

Via samarbete med seniora användare ska SALUTOGEN ta fram lösningar som effektivt stödjer
seniorers fallförebyggande fysiska aktivitet genom att fokusera på motivation och
hälsobringande faktorer.

Mål för steg 2

 1. Att del-lösningar i SALUTOGENs systemlösning har anpassats så att de möter seniorers
  behov och stödjer fallförebyggande fysisk aktivitet
 2. Att fördjupad kunskap om (system- och del) lösningars potential för användare och kunder
  tagits fram i pilotstudie med begränsad prototypsversion av systemlösningen
 3. Att affärsmodeller och plan för jämställt, framtida nyttiggörande och dissemination av
  SALUTOGENs lösningar tagits fram baserat på kunders behov och identifierade hinder/
  möjligheter för nyttiggörande
Till toppen