Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

PROEK, Ökad Produktivitet och Livskvalitet

Projektets mål är bland annat att tillsammans med företagen, företagshälsovården och frivilliga deltagare på arbetsplatsen utarbeta metoder och tekniker för att utfärda en systematisk kartläggning av stress hos delar av personalen på ett företag.

Avslutat

Start

2007-07-01

Avslut

2009-05-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskriving

Projektets mål är att:

  • tillsammans med företagen, företagshälsovården och frivilliga deltagare på arbetsplatsen utarbeta metoder och tekniker för att utfärda en systematisk kartläggning av stress hos delar av personalen på ett företag

  • utfärda en fallstudie på flera företag för att validera metoder och tekniker

  • utarbeta en kalkyl där företagen kan beräkna ekonomiska vinster på att införa en kontinuerlig uppföljning och handlingsplan för att minska stressrelaterade problem och sjukskrivningar

  • under fallstudien identifiera ett antal personer som har behov av preventiva åtgärder eller behandling för att undvika framtida långvarig sjukskrivning
  • utföra mätningar och data på ett sådant sätt att det kan användas för jämförande studier och forskning