Text

Hälsofrämjande teknik

PRE-fall

Syftet med PRE-fall projektet är att utveckla och utvärdera ett E-hälsoverktyg och sensorlösningar för att möjliggöra upptäckt av tidiga åldersrelaterade försämringar i fysisk förmåga förknippade med förhöjd fallrisk och därefter minska fallrisken genom individanpassade råd. Utvecklingen av sensorlösningar och användargränssnitt sker genom användarcentrerade iterativa designprocesser.

Forskningspersoner sökes

Inom PRE-fall projektet genomförs just nu en rad studier som syftar till att kartlägga åldersrelaterade försämringar i fysisk förmåga relaterade till fallrisk och att inhämta förståelse för målgruppen.

Upplägget för respektive studie varierar men kan inkludera att du svarar på enkäter, testar användargränssnitt eller utför fysiska testövningar med eller utan sensorlösningar. Vi söker friska forskningspersoner i åldern 20-74. Du kan delta i studier oavsett vilken balans eller fysisk förmåga du anser dig ha.

Vi erbjuder ingen ekonomisk ersättning till forskningspersoner. Ditt deltagande är ett värdefullt bidrag för utveckling av framtidens fallförebyggande teknik.

Är du intresserad av att delta? Anmäl ditt intresse genom att trycka på knappen nedan.

Start

2022-10-17

Planerat avslut

2026-10-16

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Enligt statistik från AFA Försäkring resulterar fall på svenska arbetsplatser i 11 000 fallskador i genomsnitt per år. Majoriteten av dessa, 8 000, är resultatet av fall på samma nivå, dvs fall där personen inte har trillat ner från något utan trillat på marken/golvet som personen befann sig på. Andelen arbetare som drabbas av fallskador ökar med åldern och är störst bland de äldre arbetande kvinnorna.

Sett ur ett mer globalt perspektiv så uppkommer majoriteten av de åldersrelaterade försämringarna i fysisk förmåga vid 60 års ålder och enligt WHO faller 30% av alla över 65 år och 50% av alla över 85 år minst en gång per år. Enbart i Sverige dör tre äldre till följd av fall varje dag. Det svenska samhällets totala kostnad för fallskador hos äldre per år är 16,8 miljarder SEK. Den beräknade direkta kostnaden för region och kommun är 11,3 miljarder SEK, medan 5,6 miljarder SEK är indirekta kostnader kopplade till informell vård av anhöriga och livskvalitetsförsämringar.

Det går inte att undvika det naturliga åldrandet men det går att stärka det friska och fördröja åldersrelaterade försämringar i fysisk förmåga. Bra levnadsvanor i medelåldern bidrar till bra fysisk förmåga senare i livet. Tidig prevention behövs för att vi ska klara av att arbeta ett helt arbetsliv utan att drabbas av fallskador och för att minska risken för fallskador när vi blir äldre.

Enligt WHO saknas det idag inom sjukvården metoder för kontroll och övervakning av tidiga åldersrelaterade försämringar i fysisk förmåga förknippade med förhöjd fallrisk, vilket behövs för att förhindra eller vända dessa försämringar. WHO anser därför att det är viktigt att utveckla tekniker/metoder för att identifiera dessa försämringar.

I det tidigare STARK-projektet utvecklades och utvärderades: fysiska testövningar för identifiering av tidiga åldersrelaterade försämringar av fysisk förmåga förknippade med fallrisk, samt frågeformulär och filmer som visar vardagsaktiviteter utförda på olika sätt. Forskningspersonerna i STARK ombads uppge vilken film som motsvarade det sätt de själva utför vardagsaktiviteterna på. Syftet med frågorna var att uppskatta en persons tro på sin egen förmåga att hålla balansen i olika situationer.

 

Projektets syfte

Syftet med PRE-fall projektet är att utveckla och utvärdera ett E-hälsoverktyg och sensorlösningar för att möjliggöra upptäckt av tidiga åldersrelaterade försämringar i fysisk förmåga förknippade med förhöjd fallrisk och därefter minska fallrisken genom individanpassade råd. Som utgångspunkt används resultaten från STARK-projektet.

Utvecklingen av systemprototyper kommer att ske genom en användarcentrerad iterativ designprocess och i samproduktion mellan akademi och industri. PRE-fall-konsortiet består av MDU, Atea Sverige AB (med expertis inom (1) regler och förordningar för IT-infrastrukturer och GDPR, och (2) utveckling av system för hälso-och sjukvårdssektorn), och Motion Control i Västerås AB (med expertis inom elektronik, sensorer och sensorsystem).

Projektet delas in i fyra faser. I fas 1 utvecklas och utvärderas ett E-hälsoverktyg samt sensorlösningar. I fas 2 utvärderas E-hälsoverktyget och ett urval av sensorlösningarna i en RCT-studie. I fas 3 vidareutvecklas E-hälsoverktyget samt sensorlösningarna utifrån resultaten från RCT-studien. En uppföljning av långtidseffekter görs i fas 4.

 

Förväntade resultat

PRE-fall förväntas bidra till state-of-the-art inom följande områden:

  • E-hälsoverktyg som gör det möjligt för vuxna att tidigt upptäcka försämrade fysiska förmågor vilka är förknippade med förhöjd fallrisk utan hjälp av vårdpersonal och därefter minska fallrisken. I detta ingår kunskap om designprinciper för användargränssnitt (UI)n: (1) som tillåter vuxna att utföra ett självtest avseende fallrisk, (2) för att interagera med vuxna om fallrisk och förändrad fallrisk, på ett personligt sätt, och (3) för ett övertygande system som minskar fallrisken genom att anpassa sig till användarnas mentala modell. Dessa designprinciper kan tillämpas på andra områden.
  • Sensorlösningar för att identifiera mer subtil information avseende fallrisk och för tidig upptäckt av försämrad fysisk förmåga i det dagliga livet.
  • Kunskap om skillnader i tidig försämrad fysisk förmåga och fysiologiska parametrar bland yngre, medelålders och äldre vuxna.
  • Kunskap kring långtidseffekter av vetskap om sin fysiska förmåga relaterat till fallrisk.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål