Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Artificiell intelligens och intelligenta system

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Ekokritiskt forum: Litteraturstudier

Excellent Teaching for Literacy (ETL)

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Human

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

Litteraturvetenskapliga seminariet

Långvarigt självständigt liv

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Nationalekonomi

Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Redovisning och styrning

Resurseffektivisering

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Statsvetenskap

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Tidiga insatser, tidiga utbildningsvägar och specialpedagogisk samproduktionsforskning (TITUS)

Transformativ Management

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Kompetensnav inbyggda sensorsystem för hälsa

Kopplat till forskningsprofilen ESS-H driver MDH projektet Kompetensnav inbyggda sensorsystem för hälsa. Projektet finns till för att stärka det svenska innovationssystemet inom inbyggda system och medicinsk teknik, genom att inventera aktörer och kompetens inom området, samt möjliggöra effektiv samverkan mellan aktörer.

Avslutat

Start

2015-09-01

Avslut

2020-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Svensk industri arbetar i allt större omfattning med olika typer av inbyggda system och sensorsystem vilket är en trend som sannolikt kommer att stärkas ytterligare. Tillämpningar mot hälsa är ett viktigt applikationsområde som ställer extra stora krav. Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraften och tillväxten i svensk industri, bland annat inom området inbyggda system. Arbetet finansieras i samverkan mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas, och sker i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet.

En aktivitet inom Smartare elektroniksystem är att etablera så kallade kompetensnav inom för svensk industri strategiskt viktiga områden. Syftet med kompetensnaven är att skapa nationell samordning för att göra det enklare att hitta kompetens inom respektive område och därmed underlätta problemlösning och samarbeten. Kompetensnaven har till uppgift att förutom att ha egen kunskap, också veta vilka andra som har spetskunskap inom området och skapa samverkan – att vara just ett nav. Allt för att stärka innovationskraft, konkurrenskraft och tillväxt.

Målsättning

Målet är att sammanställa information om verksamhet och kompetens hos svensk industri, forskningsinstitut och lärosäten inom området inbyggda sensorsystem för hälsa. Informationen ska göras publikt tillgänglig i syfte att skapa en nationell samordning som gör det enklare att hitta kompetens och därmed underlätta problemlösning och samarbeten. Ett ytterligare mål är att sammanställa utmaningar inom olika marknadsområden för inbyggda sensorsystem för hälsa såsom kunskapsorienterade utmaningar, till exempel svårigheter att rekrytera viss kompetens, samt tekniskt utmaningar. Kompetensnavet ska koppla dessa utmaningar och kompetensbehov till existerande och framtida utbildningar och kompetensförsörjning, samt sammanställa behov av forsknings- och utvecklings-arbete som kan adressera identifierade tekniskt utmaningar.

Insatser

Inom Kompetensnav Inbyggda sensorsystem för hälsa genomförs insatser inom tre viktiga områden:

  1. Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna
  2. Bibehålla och utveckla svenska spetsområden
  3. Skapa säkrare kompetensförsörjning

Svenska och internationella aktörer, såsom forskare, forskningsinstitut och industri inom de olika delområdena, samlas vid ett antal workshops. Där inventeras kunskapsläget och även möjligheterna för fortsatt samarbete i form av konkreta projekt. Förutom detta inventeras branschens behov av utbildning inom området. Allt för att stärka den svenska innovationssystemet inom inbyggda sensorsystem för hälsa.

Projektet är en del av ett modernav i inbyggda system som koordineras av Luleå universitet.

 

Företag och organisationer relaterade till ESS-H

Se hela listan över företag och organisationer som är en del av vårt kompetensnav inom inbyggda sensorsystem för hälsa.

Är du inte med på listan men vill vara med? Kontakta: maria.linden@mdh.se