Text

Enkätundersökning

Här hittar du information om deltagande i enkätundersökning för "vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta på särskilt boende och inom hemtjänst vid covid-19 pandemin i Sverige".

Längst ner på sidan hittar du även länk till själva enkäten, som finns tillgänglig på fyra olika språk.

Information om deltagande i enkätstudien

Vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta inom särskilt boende och hemtjänst under Covid 19 – pandemin

Forskning visar att ett lands möjlighet att hantera en pandemi är i hög grad beroende av ett fungerande samarbete mellan lokala samhälleliga organisationer och personal inom olika organisationer som bedriver omsorg och hälso- och sjukvård. Forskning som bedrivits under tidigare och nuvarande epidemier/pandemier med risk för ökad dödlighet visar att personal som arbetar under dessa förhållanden kan uppleva ökad ohälsa och höga nivåer av stress och oro. Vanligtvis handlar stressen och oron om att själv bli smittad och drabbas av allvarlig sjukdom eller död samt att riskera att överföra smitta till familjemedlemmar. En del personal kan bli rädda och välja att sjukskriva sig i ett tidigt skede av pandemin. Andra kan uppleva att de saknar kompetens för arbetet och är rädda för att riskera andras säkerhet. Vårt projekt syftar till att undersöka vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta inom särskilt boende och hemtjänst under Covid -19 pandemin i Sverige. Detta för att söka svar på hur personalen beskriver sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö, vilka konsekvenser pandemin har/har haft för deras egen hälsa och säkerhet, vilken form av ledarskap och stöd de efterfrågar samt vilka strategier och verktyg som skulle kunna användas inför- och vid kommande liknande händelser. Projektet kommer ge ett betydelsefullt kunskapsunderlag för arbetet att införskaffa mer kunskap om konsekvenser av pandemin och erfarenheter inför framtida kriser för framför allt personalens arbetsmiljö, yrkesliv och hälsa inom särskilt boende och hemtjänst. Det är ett tre-årigt projekt som består av en enkätundersökning som följs upp med fokusgruppsintervjuer.

Dina erfarenheter är mycket viktiga och värdefulla i arbetet för att utveckla mer kunskap om personalens arbetsmiljö, yrkesliv och hälsa. Studien vänder sig till vård- och omsorgspersonal inom särskilt boende och hemtjänst.

Vad innebär ditt deltagande?

Deltagande sker genom att du fyller i enkäten på denna webbsida. I enkätformuläret fyller du även i en samtyckesblankett vilken också innefattar samtycke av behandling av eventuella personuppgifter (de personuppgifter som förekommer är endast de som anges i enkäten av de som kan tänka sig att delta i fokusgruppsintervju). Är du intresserad av att delta i en fördjupande fokusgruppsintervju utifrån resultat från enkäten, så önskar vi att du fyller i namn och kontaktuppgifter på anvisad plats i enkäten. Vid deltagande i en intervju kommer du bli kontaktad av en medarbetare i forskargruppen vid ett senare tillfälle för mer information om den. Att delta i enkätstudien innebär inte att du samtycker till att delta i en fokusgruppsintervju utan vid en eventuell intervju ombeds du lämna ett nytt samtycke efter du fått utförligare information specifikt om den.

Enkäten tar cirka 20 - 30 min att fylla i och kommer enbart att användas för denna studies syfte där resultaten presenteras genom olika vetenskapliga artiklar, forskningskonferenser samt i populärvetenskapliga sammanhang. När vi presenterar resultaten av studien gör vi det på gruppnivå och på ett sätt så att inga utsagor eller annan information kan kopplas till dig som individ, din arbetsgrupp eller din arbetsplats. Ditt deltagande i enkätundersökningen är alltså helt anonymt om du inte väljer att skriva in dina kontaktuppgifter för deltagande i kommande forskargruppsintervjuer. Ditt deltagande är alltid frivilligt, och du kan alltid återkalla ditt samtycke till att delta i studien eller avbryta din medverkan utan att du behöver förklara varför och detta kommer inte påverka din arbetssituation, de du arbetar med eller vårdar. Om du väljer att inte fullfölja enkäten kommer vi tolka det som att du återkallat ditt samtycke och insamlade uppgifter om dig kommer då inte att sparas.

Hur behandlas dina personuppgifter?

De uppgifter som samlas in i samband med ditt deltagande kommer kodas och ligga till grund för vetenskapligt arbete. Efter att vi bearbetat dina svar kommer våra resultat publiceras i vetenskapliga syfte. Insamlade uppgifter kommer lagras på Mälardalens universitets lösenordskyddade interna digitala servrar och förstörs då lagring inte lägre fyller ett syfte och som längst tio år efter sista vetenskapliga publikation. Alla uppgifter om dig som samlas in i studien är skyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt General Data Protection Regulation (GDPR) och endast behöriga forskare har tillgång till det insamlade materialet som förvaras på Mälardalens universitet.

Ansvarig forskningshuvudman är Mälardalens universitet, som även är ansvarig för dina personuppgifter. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta ansvarig forskare Annica Lövenmark.

För frågor om behandling av personuppgifter kan du kan även kontakta Mälardalens universitets dataskyddsombud Thomas Welin, e-post dso@mdu.se: 021-15 17 11. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är tillsynsmyndighet.Om AFA Försäkrings FoU-stöd

AFA Försäkring satsar årligen runt 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom arbetsmiljö och hälsa. AFA Försäkring stöder projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och kommun/ landstingssektorn. Gemensamt för all forskning som stöds är att den bidrar till praktisk nytta i arbetslivet. Mer information om FoU-stödet finns att läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Enkäten

Här hittar du länk till själva enkäten. Välj det språk som passar dig bäst:

Enkät på svenska Länk till annan webbplats.

Enkät på engelska Länk till annan webbplats.

Enkät på somaliska Länk till annan webbplats.

Enkät på arabiska Länk till annan webbplats.Har du några frågor?

Har du frågor kring studien eller vad ditt deltagande innebär kan du alltid kontakta ansvarig forskare, Lektor Annica Lövenmark, vid Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd, Mälardalens universitet.