Text

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Resurseffektivisering

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Industriella AI-system

Informationsdesign

Vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta på särskilt boende och inom hemtjänst vid Covid-19 pandemin i Sverige

Två händer från olika personer som håller i varandra

Projektet kommer ge ett betydelsefullt underlag för arbetet att införskaffa mer kunskap om konsekvenser av pandemin och erfarenheter inför framtida kriser.

Avslutat

Start

2021-01-01

Avslut

2023-12-31

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Medverkande forskare

Syftet med denna studie är att belysa vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta inom särskilt boende och hemtjänst under Covid 19 - pandemin i Sverige. Den personal som avses är undersköterskor och vårdbiträden som arbetar för privata och kommunala aktörer. Syftet rymmer följande forskningsfrågor:

  1. Hur beskriver personalen sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö?
  2. Vilka konsekvenser har pandemin för deras egen hälsa och säkerhet?
  3. Vilken form av ledarskap och stöd efterfrågar de?
  4. Vilka strategier och verktyg kan användas inför- och vid kommande liknande händelser?

Det är ett tre-årigt projekt som består av en enkätundersökning som följs upp med fokusgruppsintervjuer.


Projektmål

Projektet kommer ge ett betydelsefullt kunskapsunderlag för arbetet att införskaffa mer kunskap om konsekvenser av pandemin och erfarenheter inför framtida kriser för framför allt personalens arbetsmiljö, yrkesliv och hälsa inom särskilt boende och hemtjänst.


Enkät

Till enkätundersökningen