Text

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Vara den man är, vart man vill, i vad man vill: Konstruktion av delaktighet inom funktionshinderområdet

Projektet handlar om att utforska hur och för vem delaktighet konstrueras utifrån personer med intellektuell funktionsnedsättnings erfarenheter av delaktighet inom olika livsområden. Dessutom kommer kategoriserings- och stämplingsprocesser påverkan på delaktighet belysas.

Avslutat

Start

2014-09-01

Avslut

2021-07-01

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syfte

Det övergripande syftet är att utforska hur och för vem delaktighet konstrueras i relation till praktiker kring intellektuella och kognitiva normer and dess position inom funktionshinder.

Projektmål

Projektet har som mål att uppmärksamma olika syner på delaktighet och funktionsnedsättning för att problematisera hur, för vem, i vad, varför och på vilket sätt delaktighet konstrueras.