Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Stress och stresshantering och dess inverkan på omvårdnaden hos nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagning under Covid-19-pandemin

Det övergripande syftet med denna avhandling är att utforska nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress och av att vårda patienter på akutmottagning under covid-19-pandemin.

Start

2019-10-07

Planerat avslut

2024-09-30

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Detta doktorandprojekt innehåller fyra delstudier där det övergripande syftet är att utforska nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress och av att vårda patienter på akutmottagning under covid-19-pandemin. Projektet avser att beskriva vad som stressar dem, om och i så fall hur de förebygger och hanterar sin stress (delstudie I) samt vilken inverkan de erfar att stressen får på vården de ger till patienter (delstudie II). Vidare avser projektet att undersöka vårdpersonals erfarenheter av omställningen som Covid-19-pandemin orsakade i sjukvården och dess inverkan på arbetsmiljön och hälsan (delstudie III) samt att utforska vilken betydelse sjuksköterskor tillskriver sina erfarenheter av att som nyutexaminerad ha vårdat patienter på akutmottagning under Covid-19-pandemin (delstudie IV).


Delstudie I

Har syftet att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av att möta arbetsrelaterad stress under Covid-19-pandemin. Fjorton sjuksköterskor har intervjuats via semistrukturerade intervjuer som ljudinspelats och därefter transkriberats och analyserats med kvalitativ innehållsanalys.

Frågeställningar är:

  • Vilka erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagning beskriver nyutexaminerade sjuksköterskor under Covid-19-pandemin?
  • Hur hanterar nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagning upplevd arbetsrelaterad stress under Covid-19-pandemin?


Delstudie II

Har syftet att utforska nyutexaminerade sjuksköterskors levda erfarenheter av vårdande på akutmottagning under Covid-19-pandemin. Fjorton sjuksköterskor har intervjuats med semistrukturerade, ljudinspelade intervjuer. Intervjuerna har därefter transkriberats och analyseras med fenomenologisk hermeneutisk metod.

Frågeställning:

  • Hur beskriver nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagning sina erfarenheter av att vårda patienter på akutmottagning under Covid-19-pandemin?

Urvalet till delstudie I och II består av fjorton sjuksköterskor med arbetslivserfarenhet som sjuksköterska mellan 3 och 36 månader varav minst 3 månader på akutmottagning. De akutmottagningar som valts ut finns i områden särskilt hårt drabbade av Covid-19-pandemin med stor inverkan på vårdpersonalens arbetsmiljö. Delstudierna har som avsikt att belysa så breda variationer av deltagarnas erfarenheter som möjligt varför variation i deltagarnas ålder, kön och arbetslivserfarenhet eftersträvats.


Delstudie III

Har som syfte att beskriva vårdpersonals erfarenheter av omställningen som Covid-19-pandemin inneburit och dess inverkan på arbetsmiljön och hälsan. Datainsamlingen genomfördes i en region i Mellansverige där personal drabbades särskilt hårt gällande påverkan på sin arbetsmiljö av pandemin under pandemins första våg, våren 2020. En enkätstudie med frågor om arbetsmiljö samt validerade självskattningsinstrument för att mäta individuella resurser och hälsa användes och data insamlades mellan mars och april 2021. I slutet av enkätverktyget fanns även en fråga med fritextsvar där deltagaren ombads skriva med egna ord om upplevelser eller händelser från Covid-19-pandemin som deltagaren mindes särskilt väl och som påverkat vederbörande i sitt arbete. Det uppmuntrades att skriva både positiva och negativa saker.

Urvalet till delstudie III består av vårdpersonal (undersköterskor, sjuksköterskor och läkare) som arbetat under Covid-19-pandemin från 1 mars – 2020. Data analyseras med mixad metodologi. Kvalitativa data analyseras med kvalitativ innehållsanalys och kvantitativa data såsom demografiska data och studievariabler beskrivs med deskriptiv statistik. Regressionsanalyser kommer att användas för att undersöka samband mellan riskfaktorer, arbetsmiljöfaktorer, individuella resurser och hälsa.

Frågeställning:

  • Hur erfar vårdpersonalen omställningen i vården i samband med Covid-19 pandemin?


Delstudie IV

Har som syfte att utforska vilken betydelse sjuksköterskor tillskriver sina erfarenheter av att som nyutexaminerad vårda patienter på akutmottagning under Covid-19-pandemin. Fokusgruppsintervjuer med nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagning/akutverksamhet inom regioner som drabbats särskilt hårt gällande Covid-19-pandemin avses att genomföras.

Urvalet till delstudie IV utgörs av 12–18 nyutexaminerade sjuksköterskor verksamma på akutmottagning under Covid-19-pandemins första och andra våg dvs under 2020. Med nyutexaminerad avses sjuksköterska verksam på akutmottagning som sjuksköterska 3 – 36 månader från sjuksköterskeexamen. Data kommer att insamlas via kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer i fokusgrupper om 4–6 deltagare i varje. Intervjuerna kommer att ljudinspelas för att senare transkriberas. Då syftet är att komma in på djupet av sjuksköterskor levda erfarenheter, kommer data till delstudie IV att analyseras med fenomenologisk hermeneutisk metod. Inför fokusgruppsintervjuerna kommer även demografiska data som ålder, civilstånd, kön och arbetslivserfarenhet att samlas in.


Deltagare

Huvudhandledare

Petra von Heideken Wågert, professor i fysioterapi Länk till annan webbplats.


Handledare

Lena Wiklund Gustin, professor i vårdvetenskap Länk till annan webbplats.

Susanna Toivanen, professor i sociologi (arbetslivsvetenskap) Länk till annan webbplats.

Karin Skoglund, lektor i vårdvetenskap Länk till annan webbplats.

Samverkanspartner delstudie III:

Christina Andreae, Med dr i omvårdnadsvetenskap

 

Doktorand

Hillewi Carnesten, Doktorand i vårdvetenskap, adjunkt i medicinsk vetenskap Länk till annan webbplats.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål