Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Sjuksköterskors arbete med uppringare som ringer frekvent

Projektet beskriver fenomenet med frekventa uppringare till 1177 Vårdguiden på telefon, både från ett sjuksköterske- och ett uppringarperspektiv.

Avslutat

Start

2016-01-09

Avslut

2023-05-08

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Det har sedan tidigare varit ett välkänt fenomen med patienter som besöker vården ofta. Forskning visar att dessa personer ofta känner sig missförstådda och avvisade av vården. Det finns inte lika mycket forskning om personer som återkommer ofta till vården via telefon, frekventa uppringare, särskilt inte från deras perspektiv. Den forskning som finns pekar mot att frekventa uppringare upptar en betydlig del av resurserna till vårdinstanser som nås via telefon.

Vi vill därför undersöka detta både från ett uppringarperspektiv samt från ett sjuksköterskeperspektiv. Datainsamlingen sker på 1177 Vårdguiden på telefon som riktar sig till alla Sveriges invånare och ofta är den första instansen vid vårdsökande. Linjen är nåbar under dygnets alla timmar under alla veckodagar. Sjuksköterskornas uppdrag är att göra en medicinsk bedömning, hänvisa rätt i vården samt ge egenvårdsråd. De ska också ha tid att visa omtanke om den inringande personen och personcentrerad vård eftersträvas. Hur erfar sjuksköterskorna det att besvara samtal från frekventa uppringare och finns det några strategier som skulle underlätta för dem i besvarandet av dessa samtal?

Vidare ämnar projektet att samla befintlig forskning om frekventa uppringare för att se vad som behöver forskas mer om. Patientperspektivet kommer belysa hur uppringarna själva ser på sin situation och deras förslag på hur vården kan utformas för att ge dem den hjälp de söker. De svar som framkommer kan förhoppningsvis ge kunskap om förutsättningarna för att skapa en optimal vård för frekventa uppringare.

Projektmål

Att förstå förutsättningarna för att skapa en optimal vård för frekventa uppringare. Projektet belyser vidare att ge vård via telefon och sjuksköterskors arbetssituation samt utmaningar som är relaterat till att ge vård via telefon.

 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål