Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Sjuksköterskans roll i den äldre patientens läkemedelsövervakning

Syftet är att undersöka sjuksköterskors kompetens inom farmakovigilans (att upptäcka, utvärdera, förstå och förhindra läkemedelsbiverkningar och andra läkemedelsrelaterade problem). Projektet syftar också till att utvärdera sjuksköterskors användning av ett datoriserat beslutsstöd som kan användas vid läkemedelsövervakning. Det huvudsakliga målet är att skapa förutsättningar för en säker läkemedelshantering och därmed främja patientsäkerheten.

Avslutat

Start

2012-09-03

Avslut

2017-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål