Text

Försörjning och skuldsättning

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Reducera sedantärt beteende under Cancerbehandling - RedSedCan-studien

Det övergripande syftet är att undersöka effekter av en digital självhanteringsintervention för att minska stillasittande (sedentärt beteende) hos personer som genomgår neo- eller adjuvant cancerbehandling mot bröst-, prostata-, eller kolorektalcancer. Vidare är syftet att utforska forskningspersonernas erfarenheter av interventionen samt att utforska hälso- och sjukvårdspersonalens attityder och upplevda hinder och möjliggörande faktorer att stödja patienter med bröst- prostata- eller kolorektalcancer att minska sedentärt beteende med hjälp av ett digitalt självhanteringsprogram.

Start

2024-01-01

Planerat avslut

2026-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

  • Karin Nordin, Uppsala universitet
  • Annie Palstam, Göteborgs universitet
  • Henrik Lindman, Uppsala universitet och Region Uppsala
  • Abbas Chabok, Region Västmanland och Uppsala universitet

Detta projekt handlar om att undersöka effekten av ett digitalt självhanteringsprogram för att minska stillasittande hos personer med bröst-, prostata- eller tjocktarmscancer under så kallad neo- eller adjuvant cancerbehandling (cellgift-, hormon- och/eller strålbehandling).

Självhanteringsprogrammet har tagits fram tillsammans med patienter och forskare och består av befintlig teknik av hög kvalitet. Deltagarna kommer att slumpmässigt fördelas till en av två grupper, antingen till att använda självhanteringsprogrammet eller till en grupp som får vård som vanligt.

De personer som använder självhanteringsprogrammet får även stöd av en fysioterapeut att sätta mål för minskat stillasittande och får själva välja vilka aktiviteter som ska ersätta tiden i stillasittande. Projektet kommer även att studera de hälsoekonomiska effekterna och klimatnyttan av att använda ett digitalt självhanteringsprogram.

Några av personerna som deltar i studien kommer även att tillfrågas om att även delta i intervjuer om hur de upplevde att använda självhanteringsprogrammet. Dessutom kommer vi att intervjua hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter) som arbetar med patienter som genomgår cancerbehandling om hur de ser på att stödja patienter som använder ett digitalt självhanteringsprogram för att minska stillasittande.

 

Projektmål

Genom att fokusera på att minska stillasittande och ersätta det med dagliga fysiska aktiviteter förväntas individernas hälsa påverkas positivt på kort sikt genom t.ex. ökat välbefinnande och minskade biverkningar från cancerbehandlingen, samt på lång sikt genom minskad risk att insjukna i följdsjukdomar såsom hjärtkärlsjukdom.

 

Aktiviteter

Projektet innebär dels en randomiserad kontrollerad studie (RCT) med uppföljningar på upp till två år, dels individuella intervjuer med deltagarna i interventionsgruppen och fokusgruppsintervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal.

Relaterat

Miljoner till forskning om minskat stillasittande under cancerbehandling Länk till annan webbplats.