Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Transformativ Management

Vård, återhämtning och hälsa

Närstående barn i palliativ vård - utveckling och implementering av lokala handlingsplaner

Varje år drabbas många barn och unga av att någon person i deras närhet får en allvarlig sjukdom och avlider. Dessa barn har rätt till att få information, råd och stöd i enlighet med deras behov och mognadsnivå. Dock visar forskning att barn som närstående ofta förbises inom vårdverksamheter där vuxenvård bedrivs.

Därför har landstinget Sörmland tagit fram evidensbaserade riktlinjer för arbete med barn och unga som närstående inom vården.

Riktlinjerna utgör grund för att utforma lokala handlingsplaner inom landstingets verksamheter. Det här är ett implementeringsprojekt där framtagandet av lokala handlingsplaner studieras.

Vid två vårdenheter genomförs en intervention i form av en utbildningsinsats. Själva implementeringsprocessen ska studeras, liksom interventionens effekt.

Avslutat

Start

2014-04-07

Avslut

2021-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syfte

Det övergripande syftet är att studera implementeringsprocessen vid framtagande av lokala handlingsplaner för att tillgodose barns behov av delaktighet när de är närstående inom palliativ vuxenvård.


Projektmål

Målet är att utveckla kunskap om strategier för implementering av kunskap om barns rättigheter inom palliativ vård.


Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål