Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Datakommunikation

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Human

Artificiell intelligens och intelligenta system

Personcentrerad vård och kommunikation

Medicinsk teknik

PREVIVE

Metasyntes om återhämtning

Projektet syftar till att genom integration av resultat från kvalitativa studier fördjupa kunskapen om vad återhämtning innebär.

Start

2019-09-01

Planerat avslut

2022-06-30

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Genom att syntetisera resultat från kvalitativa studier är det möjligt att synliggöra vilken innebörd som tillskrivs återhämtning i skilda sammanhang, och på så vis också utveckla en fördjupad förståelse för återhämtning som process. I ett första skede fokuserar våra metasynteser, som genomförs av flera mindre konstellationer av forskargruppens medlemmar, forskning om patienters erfarenheter av återhämtning i skilda kontext. Resultatet förväntas bidra med kunskap som kan ligga till grund för fortsatt forskning om hur återhämtning kan främjas.

Projektmål

Målet är att skapa en grund för fortsatt forskning om hur återhämtning kan främjas i olika kliniska kontext.

 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen