Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

PREVIVE

Metasyntes om återhämtning

Projektet syftar till att genom integration av resultat från kvalitativa studier fördjupa kunskapen om vad återhämtning innebär.

Avslutat

Start

2019-09-01

Avslut

2022-06-30

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Genom att syntetisera resultat från kvalitativa studier är det möjligt att synliggöra vilken innebörd som tillskrivs återhämtning i skilda sammanhang, och på så vis också utveckla en fördjupad förståelse för återhämtning som process. I ett första skede fokuserar våra metasynteser, som genomförs av flera mindre konstellationer av forskargruppens medlemmar, forskning om patienters erfarenheter av återhämtning i skilda kontext. Resultatet förväntas bidra med kunskap som kan ligga till grund för fortsatt forskning om hur återhämtning kan främjas.

Projektmål

Målet är att skapa en grund för fortsatt forskning om hur återhämtning kan främjas i olika kliniska kontext.

 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen