Text

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Mekanismer och processer inom funktionhinderomsorgen som påverkar möjliggörande av information och kommunikationsteknik för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Projektets undersöker processer inom kommunal funktionshinderomsorg som påverkar tillgången till IKT för unga vuxna med måttlig utvecklingsstörning.

Avslutat

Start

2019-09-01

Avslut

2021-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har förändrat förutsättningarna för deltagande i olika livssfärer. Att leva med en utvecklingsstörning (ID) betyder ofta ett behov av stöd i det dagliga livet. Detta stöd tillhandahålls av den kommunala funktionshinderomsorgen och personernas livsvillkor är därför i hög grad beroende av organisationsstrukturer. Tidigare forskning har visat att IKT är en naturlig del av det dagliga livet för unga vuxna med ID men det saknas stöd inom organisationen. Personal på operativ nivå uppfattar att de inte kan vara så stödjande som behövs eftersom brist på resurser från organisationens strategiska nivåer.

Tidigare forskning visar också att personal som en följd av den bristande organisationsstrukturen ibland fungerar som hinder genom sin attityd eller moral eller genom att avbryta en IKT-aktivitet. Det övergripande syftet med detta projekt är därför att undersöka mekanismer och processer inom en kommunal funktionshinderomsorg som påverkar tillgången till informations- och kommunikationsteknik (IKT) för unga vuxna med måttlig utvecklingsstörning. Fokus ligger på organisationens strategiska nivåer, inklusive politiker, strateger och chefer.

Dessutom kommer dokumentation (genomförandeplaner) för brukarnas IKT-användning och personalens uppfattningar av dessa planer som ett verktyg i deras stöd att analyseras. Inramning av detta sker med nyinstitutionell organisationsteori vilket bidrar till att kunna förklara brukarnas livsvillkor och möjligheter att delta i olika viktiga livssfärer.

Resultat från detta projekt kan få betydelse för hur funktionshinderomsorgen stöder IKT-användning för en den yngre generationen brukare och därigenom möjliggör deltagande i olika livssfärer.

Projektmål

Målet är att skapa en större förståelse och kunskap om de mekanismer inom organisationen som påverkar på vilket sätt (framför allt) unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättnings livsvillkor och delaktighet i samhällslivet -med IKT som medel för detta. Den teknologiska utvecklingen har förändrat villkoren för delaktighet och självständighet varpå brist på anpassning av utvecklingen inom funktionshinderomsorgen riskerar öka social exklusion.

Genom att bidra med kunskap om hur tillgängligheten till IKT kan förbättras, ges även möjlighet till ökad delaktighet och självständighet i enighet med Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder och i ett längre perspektiv minska ojämlikheten mellan personer med och utan funktionshinder.Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål