Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

PREVIVE

Lärande och kunskapsutveckling hos nyutexaminerade sjuksköterskor

Syftet är att undersöka vad som underlättar respektive försvårar kunskapsöverföring mellan olika verksamhetssystem, samt vad som underlättar, respektive försvårar lärandet av sjuksköterskeyrket i vårdverksamheter.  

Avslutat

Start

2017-04-01

Avslut

2021-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Detta projekt bygger på samverkan och samproduktion i forskning om utbildning och pedagogisk utveckling. De som ingår i projektet är Mälardalens högskola (MDH) HVV (Akademin för hälsa, vård och välfärd, avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik) och Region Västmanland (Lärcentrum). Projektet fokuserar på nyutexaminerade sjuksköterskors lärande och hur de utvecklar kunskap, dels under högskoleutbildning och dels under det första året som legitimerad sjuksköterska. Den nyutexaminerade sjuksköterskans övergång från att vara i högskolans verksamhetssystem till att befinna sig i hälso- och sjukvården som ett annat verksamhetssystem, utgör projektets kontext.

Frågeställningar

  1. Vad i relationen mellan högskole- och verksamhetsförlagda utbildningsmoment underlättar respektive försvårar lärande av sjuksköterskeyrket?
  2. Vad i den relationen har betydelse för utövandet av sjuksköterskeyrket under det första året i yrket?
  3. Vilken betydelse har de kunskapskulturer som de olika verksamheterna är bärare av, för utvecklingen i yrket?

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen