Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Individers egna uppfattningar om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa

I dag saknas tillräcklig kunskap om vilka faktorer som påverkar en framgångsrik återanpassning till arbetslivet för personer med en svårare psykisk ohälsoproblematik där individen har kontakt med den psykiatriska öppenvården.

Avslutat

Start

2015-09-01

Avslut

2017-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

– Deltagandet i arbetsmarknaden är lägre bland dessa personer än vad det borde vara. Studien ska därför kartlägga vilka hinder och brister som finns i både arbetslivet och i vårdkedjan. Genom att kartlägga fördomar och stereotyper som kan finnas hos arbetsgivare, kollegor eller inom vården kan vi vara med och öka möjligheterna för dessa personer att bli en del av arbetsmarknaden igen, säger Magnus Elfström.

Kartläggningen delas in i områdena vård, individ och arbete och sker genom enkätstudie med över 300 deltagande från den psykiatriska öppenvården i Södermanlands och Västmanlands läns landsting.

– Exempel på hinder kan vara otillräcklig flexibilitet i arbetstider på vissa arbetsplatser. Det kan göra det svårt för personerna att gå ifrån för att sköta sina vårdkontakter. Det kan också handla om att vården inte ser individerna som arbetsföra och därför inte satsar på rätt sätt, säger Magnus Elfström.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål