Text

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Implementering av ett beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi vid behandling av långvarig smärta

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och utvärdera metoder för att stödja implementeringen av ett evidensbaserat beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi för patienter med långvarig smärta ifrån muskler och leder.

Avslutat

Start

2015-09-01

Avslut

2020-05-15

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Var femte individ i Sverige har långvarig smärta ifrån muskler och leder som bidrar till aktivitetsnedsättning och sjukskrivning. Smärtan orsakar ett stort lidande för individen, men också en stor ekonomisk belastning för individen och samhället speciellt på grund av indirekta kostnader såsom produktionsbortfall. Utvecklingen av långvarig smärta ifrån muskler och leder har multifaktoriella orsaker och sker genom ett samspel mellan biopsykosociala faktorer i individens liv.

Forskning visar att beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi ökar aktivitetsförmågan och minskar sjukskrivning hos patienter med långvarig smärta från muskler och leder. Ett beteendemedicinskt arbetssätt innebär att fysioterapeuten systematiskt beaktar fysiska, psykologiska samt sociala och fysiska omgivningsfaktorer av betydelse för patientens aktivitets- och delaktighetsförmåga. Aktiv patientmedverkan är centralt och beteendeförändringstekniker används för att stödja patientens beteendeförändring. Flertalet av dessa patienter söker fysioterapi på vårdcentralen. Det beteendemedicinska arbetssättet behöver därför implementeras i fysioterapi inom primärvården. Dock är implementering av nya arbetssätt utmanande och det finns idag sparsamt med studier som handlar om effektiv implementering av ett beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi. Det finns därför ett behov av att studera implementeringsförfarandet och dess effekter, vilket kan bidra till spridning av effektiva behandlingsmetoder vid långvarig smärta ifrån muskler och leder. Det övergripande syftet med projektet är därför att utveckla och utvärdera metoder för att stödja implementeringen av ett evidensbaserat beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi för patienter med långvarig smärta ifrån muskler och leder.

Inom projektet har en implementeringsintervention utvecklats baserat på bland annat identifierade determinanter för att använda ett beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi (1). Implementeringsinterventionen har testats och utvärderats över tid med fokus på förändringar av fysioterapeuternas kliniska beteenden (2) och effekten på patienternas hälsa (3). En processutvärdering har genomförts i syfte att förklara verkningsmekanismer i implementeringsinterventionen (4). Det som kvarstår av projektet är långtidsuppföljningar av patienternas hälsa.

Projektgrupp

  • Johanna Fritz, doktorand
  • Maria Sandborgh, docent
  • Anne Söderlund, Professor
  • Lena Almqvist, docent


  • Fritz, J., Almqvist, L., Söderlund, A., Wallin, L., & Sandborgh, M. Implementation of a behavioural medicine approach in physiotherapy: impact on patient outcomes.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål