Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering

I projektet studerar vi hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering. Projektet syftar till att öka följsamhet för ickestillasittande beteende.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Globalt och nationellt ökar antalet äldre människor i populationen. De flesta människor i åldrarna runt 60-75 år befinner sig i livsfasen från arbetsliv till pensionering. Aktiviteter och deltagande i samhället förändras när en person går från aktivt arbetsliv till pension. Risken att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar blir därmed ett växande folkhälsoproblem. Dessa sjukdomar är den främsta orsaken till dödsfall och funktionshinder i världen. Många av sjukdomarna kan förebyggas genom att minska beteendefaktorer som tobaks- och alkoholbruk, fysisk inaktivitet, stillasittande och ohälsosamma matvanor. Detta projekt handlar om det frekvent förekommande stillasittande beteendet, eftersom interventionsprogram som effektivt riktar sig mot stillasittande är sällsynta för personer i åldrar 60-75 år. Det har visats att interventionskomponenter som målsättning och förstärkande återkoppling påverkar hälsorelaterade beteenden positivt. Beteendeförändringstekniker och tekniska lösningar för följsamhet av ett beteende är viktiga aspekter att överväga när nya hälsofrämjande insatser utvecklas.

Syfte

I det föreslagna projektet studerar vi hälsopromotion genom ökad följsamhet för icke-stillasittande livsstil hos personer i livsfasen från arbetsliv till pensionering. Projektet syftar till att öka följsamhet för ickestillasittande beteende.

Metod

Sex studier kommer att genomföras med både kvalitativa metoder och kvantitativa experimentella metoder. Samproduktion med slutanvändarna är fokus i projektet. Med utgångspunkt från att förstå stillasittande beteende ur slutanvändarnas perspektiv, användning av tekniska lösningar för att öka följsamhet av självhanteringsstrategier, samt den samhällsekonomiska inverkan av stillasittande, kommer vi att utveckla ett egenvårdsprogram för att minska stillasittande beteende. Genomförbarheten och användbarheten av interventionen kommer att studeras innan en omfattande kontrollerad studie slutligen genomförs.

I detta projekt tillämpas en kedja av vetenskapliga metoder och interventionsmetoder från fysioterapi, beteendemedicin, hälsopsykologi och studier om ökad följsamhet. Med detta nya tillvägagångssätt för hälsofrämjande genom att minska stillasittande beteende, som levereras på ett kostnadseffektivt sätt och med hög tillgänglighet till en målgrupp (60-75 år) förväntas hälsan öka hos individer och samhällskostnader påverkas positivt på lång sikt.

Medverkande i projektet från forskargruppen:

  • Associate Professor Maria Sandborgh,
  • Associate Professor Magnus Elfström,
  • Associate Professor Petra von Heideken Wågert
  • PhD Åsa Snöljung
  • PhD Helena Lööf
  • PhD Kitty Lassinantti
  • PhD-student Lisa Waltersson

 

  • Datum 2022-10-25
  • Artikeltyp

Deltagare sökes till studie om stillasittande

Vill du, eller känner du någon som vill vara med och ta fram verktyg för att minska stillasittande och som samtidigt ger förutsättningar för välbefinnande och god livskvalitet?

om Deltagare sökes till studie om stillasittande

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål