Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Fysioterapeuters kliniska resonemang med fokus på klienters beteendeförändring

Dagens globala hälsoproblem är till stor del orsakade av ohälsosamma levnadsvanor, till exempel fysisk inaktivitet. Våra beteenden har alltså betydelse för vår hälsa. Om vi drabbas av skada eller sjukdom innebär det ofta att vi behöver förändra våra beteenden för att må bättre och klara det vill i vår vardag. För att kunna stödja klienter i beteendeförändringar uppmanas fysioterapeutprofessionen och världens fysioterapeututbildningar att främja kompetensen inom ett biopsykosocialt synsätt och tillämpning av beteendeförändringsmetoder.

Avslutat

Start

2012-09-03

Avslut

2019-06-01

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Utbildningsinsatser som möter dessa krav görs idag men betydelsen av dessa insatser för studenternas kliniska resonemang (det vill säga beslutsprocessen i undersökning, analys och behandling) är okänd. För att kunna utvärdera och förbättra fysioterapeuters och studenters kliniska resonemang med fokus på beteendeförändring behövs en teoretisk begreppsmodell som beskriver ett sådant resonemang samt ett väl utvecklat och testat bedömningsinstrument.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla ett webbaserat bedömningsinstrument för kliniska resonemang med fokus på beteendeförändring samt att med stöd av detta instrument studera fysioterapeutstudenters kliniska resonemang.

I projektet utvecklas initialt en teoretisk begreppsmodell som beskriver ett kliniskt resonemang i integrering med klienters beteendeförändring. Modellen ligger till grund för utveckling och testning av ett webbaserat bedömningsinstrument. Med stöd av instrumentet kommer studenter vid fysioterapeutprogrammen i Sverige att undersökas avseende hur de tillämpar ett biopsykosocialt synsätt och integrerar metoder för att stödja beteendeförändring i sina kliniska resonemang.

Målet är öka vår kunskap om hur fysioterapeutstudenter i slutet på sin utbildning integrerar ett biopsykosocialt synsätt och beteendeförändringsmetoder i sitt kliniska resonemang. Vidare är målet att vi med denna nya kunskap kan identifiera förbättringsområden i utbildningen och förbättra fysioterapeuters kompetens.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål