Text

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) vid långvarig muskuloskeletal smärta

Projektets delstudier syftar till att beskriva forskningspersonernas upplevelser av FMT, få förståelse för FMT genom att länka dess innehåll till beteendeförändringstekniker, utforska potentiella utfallsmått för att mäta effekter och hållbarhet av FMT, utveckla förståelse för studiedesignens genomförbarhet samt utvärdera effekten av FMT.


Start

2023-01-01

Planerat avslut

2023-12-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Lena Nordgren, docent, forskningsledare, Centrum för klinisk forskning Region Sörmland/Uppsala universitet.
Louise Eulau, fil. doktor i musikvetenskap, högskolelektor, Sophiahemmet Högskola.

Bakgrund

Rehabilitering genom musikalisk aktivitet är ett ungt forskningsområde. En scoping-review visar att olika kulturaktiviteter kan bidra till minskad smärta (1). Studier visar att musik och musikalisk aktivitet relaterar till känslor av kontroll, minnen och associationer så att upplevelser av smärta och obehag distraheras varvid positiva emotioner och ökat välbefinnande erfars (2,3). I Sverige finns olika metoder för musikterapi (4). En av dessa är Funktionell musikterapi (FMT), en metod som kombinerar musikupplevelser och rörelse i hälsofrämjande syfte. Terapeuten gör en bedömning av vilka grundfunktioner personen behöver utveckla och skapar förutsättningar för rörelser på rätt nivå utifrån varje deltagare med hjälp av trummor och cymbaler som placeras i olika formationer för att stimulera olika rörelser av kroppen. I terapin används också specialtrumstockar, balansdynor, balansbollar, anpassad stol, blåsinstrument mm, för att förbättra individens perceptuella, motoriska, kognitiva och emotionella funktioner. I dag används metoden inom bl.a. habilitering, rehabilitering och psykiatrisk vård och sedan årsskiftet är FMT upphandlat av Region Sörmland för behandling av patienter med långvarig smärta. En pilotstudie antyder att metoden bidrar till återhämtning för människor som drabbats av stroke och Parkinsons sjukdom (5). Dock saknas studier av FMT vid andra ohälsotillstånd. Syftet är därför att utvärdera FMT för patienter med långvarig muskuloskeletal smärta.


Delstudier

Delstudier syftar till att beskriva forskningspersonernas upplevelser av FMT, få förståelse för FMT genom att länka dess innehåll till beteendeförändringstekniker, utforska potentiella utfallsmått för att mäta effekter och hållbarhet av FMT, utveckla förståelse för studiedesignens genomförbarhet samt utvärdera effekten av FMT.

Delstudie 1: beskriva forskningspersonernas upplevelser av FMT.
Metod: Kvalitativ explorativ med en induktiv ansats.
Urvalskriterier: Personer (n=15) med långvarig muskuloskeletal smärta i arbetsför ålder utan större hörselnedsättning som genomgått FMT. Forskningspersoner rekryteras via sex vårdcentraler i Region Sörmland genom ändamålsenligt urval. Urvalet bygger på optimal variation (kön, ålder, kulturell bakgrund, orsaker till smärtan).
Genomförande: Djupintervjuer.
Analys: Kvalitativ innehållsanalys.