Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Främjande faktorer för arbetsmotivation vid en akutvårdsverksamhet

Studien syftar till att hur främjande faktorer för arbetsmotivation kan beskrivas inom vårdsektorn, för att i ett senare skede kunna intervenera och implementera sådana främjande faktorer systematiskt?

Avslutat

Start

2015-07-01

Avslut

2019-06-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Hur beskrivs främjande faktorer för medarbetares arbetsmotivation vid en akutvårdsverksamhet ur positivt organisationsforskningsperspektiv? Detta undersöks genom deltagande observationer och intervjuer med sjuksköterskor och undersökerskor inom en akutvårdsverksamhet. Kunskaper från denna studie ger en viktig kompletterande kunskap om främjande faktorer för arbetsmotivation hos medarbetare i vården och därmed ökar förutsättningarna för framgångsrikt teamarbete vilket är viktigt för en god och säker patientvård. En kunskapsvinst med studien är också utökad kunskap om positiv organisationsforskning inom vården då det är vanligare med problemfokusering inom detta forskningsfält. Studien är också av stor betydelse för att i ett senare skede kunna intervenera och implementera kunskapsfynd från denna studie systematiskt i kommande projekt.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål