Text

Artificiell intelligens och intelligenta system

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Datakommunikation

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

PREVIVE

Fotounderstödda samtal om möten med vårdhund som ett verktyg för kommunikation inom demensvård

Vi vet att vårdhund terapi är meningsfull och glädjande aktivitet for människor med demenssjukdom. I detta projekt vill forskarna undersöka om fotografier på personer med demenssjukdom och deras möten med vårdhund kan ligga till grund för samtal och väcka minnen och samma positiva känslor.

Avslutat

Start

2017-01-01

Avslut

2021-08-31

Huvudfinansiering

Medfinansiering

Samarbetspartners

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Fotoböcker har skapats för varje forskningsdeltagare (n 10) där fotografierna illustrerar deltagarnas möten med vårdhund. Individuella samtal mellan vårdhundförare och forskningsdeltagare utgår från fotoböckerna. Samtalen videoinspelades for att samla in data. Både kvalitativa och kvantitativa innehållsanalyser användes för video observationerna.

Syftet

Syftet med projektet är att med hjälp av fotounderstödda samtal tolka och beskriva hur personer med demenssjukdom minns sina möten med vårdhund samt att utforska fotounderstödda samtal som hjälpmedel för att stödja minnes- och kommunikationsförmågan vid demenssjukdom.

Mål

Målet är att skapa kunskap om hur fotoböcker kan användas i demensvården.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen