Text

Hälsofrämjande teknik

Förbättra CRD-övervakning genom mättekniker

Syftet med projektet är att få en ökad förståelse för mättekniker för övervakning av fysiologiska parametrar avseende lungfunktion, hur dessa kan integreras med sensorlösningar som inkluderar analys och möjligheten att använda dessa sensorlösningar för att kunna ge feedback till patienter om patienternas hälsa och lungfunktion vilket kan öka följsamheten till egenvård.

Start

2024-04-01

Planerat avslut

2026-03-31

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

Kroniska lungsjukdomar innefattar en grupp långvariga tillstånd som påverkar luftvägarna och andra strukturer i lungorna, vilket leder till försämrad andningsfunktion och andningssvårigheter. De två vanligaste kroniska lungsjukdomar är astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Varken astma eller KOL kan botas men behandling kan minska symtomen, förhindra försämring och förbättra det dagliga livet.

Den globala prevalensen av astma och KOL är hög. Uppskattningsvis en halv miljard individer lever med dessa tillstånd. Dessa två tillstånd orsakar nära 4 miljoner dödsfall årligen, vilket positionerar KOL som den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Lungsjukdomar utgör en betydande global hälsoutmaning med stora konsekvenser för individer, sjukvårdssystem och ekonomier.

Egenvårds strategier kan användas för att bromsa sjukdomsutvecklingen vid KOL, förbättra patientens livskvalitet och etablera individanpassad behandling. Men att upprätthålla dessa strategier över tid kan vara utmanande för patienter. Ett lovande tillvägagångssätt för att förbättra följsamheten till egenvårdsstrategier är genom egenmonitorering av fysiologiska parametrar och biofeedback. Genom att ge patienterna möjlighet att följa sina symtom, medicinering och livsstilsbeteenden, främjar egenmonitorering större medvetenhet om individens hälsotillstånd och främjar en känsla av kontroll över hälsotillståndet. Dessutom ger biofeedback i realtid individanpassad feedback och uppmuntran, vilket kan motivera patienter att följa sina behandlingsplaner, exempelvis andningsövningar.

Traditionella metoder för övervakning saknar ofta realtidsdata. De senaste framstegen inom teknologin erbjuder innovativa lösningar för mätning, biofeedback och analys av sjukdomsprogression. I detta tvärvetenskapliga projekt kommer vi att utforska de senaste metoderna inom mätmetoder/tekniker, signalbehandling och biofeedback för att förbättra egenvård vid kroniska lungsjukdomar.

Förväntade resultat

Projektet förväntas bidra till state-of-the-art inom följande områden:

  • mättekniker för kroniska luftvägssjukdomar
  • analys av sensordata relaterat till kroniska luftvägssjukdomar
  • användbarheten av mätteknikerna som biofeedback till patienten

I framtiden erbjuder integreringen av hälsofrämjande teknik spännande möjligheter för distansövervakning, biofeedback i realtid och individanpassad vård. Detta bidrar till att vårdgivare kan få värdefull information om patienternas tillstånd och kan optimera behandlingsresultat. Dessutom engageras patienter som lever med kroniska lungsjukdomar i självmonitorering som kan bidra till ökad följsamhet till egenvård och i slutändan förbättrar livskvaliteten.