Text

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Föräldraskap i familjer med två mammor - bemötande och stöd från mödra- och barnhälsovård

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka samkönade kvinnors erfarenheter av beslutet att bilda familj, graviditet, föräldraskap och erfarenheter av personalens bemötande och stöd inom mödra- och barnhälsovård.

Avslutat

Start

2014-06-11

Avslut

2022-06-11

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Studien kommer att leda till ökad kunskap och förståelse för hur barnmorskor och specialistsjuksköterskor bemöter familjer med två mammor. Föräldrarna kan bidra till ökad förståelse genom sina delade erfarenheter av föräldraskap. Målet med forskningsprojektet är att höja kunskapsnivån och öka förståelsen för nya familjebildningar.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål