Text

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

FOCUS – fundamentala vårdbehov hos den kritiskt sjuka patienten på akutrummet – kartläggning och intervention

Projektet avser att bidra till att skapa god vårdkvalitet och patientsäkerhet för akut sjuka patienter på akutmottagning.

Avslutat

Start

2019-01-20

Avslut

2024-01-20

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Inom akutsjukvården behandlas patienter som behöver omedelbar vård för allvarliga symtom eller sjukdomstillstånd. De mest kritiskt sjuka patienterna behandlas på särskilda akutrum som finns på akutmottagningar. Under senare år har problem såsom långa väntetider, bristande omvårdnad och utebliven bedömning rapporterats från svenska akutmottagningar. Dessa problem är ofta relaterade till "fundamentals of care" (FoC), vilket kan översättas till ”fundamentala vårdbehov”. Detta avser behov som behöver tillgodoses för att upprätthålla god omvårdnad, och en patientsäker och personcentrerad vård. Det övergripande syftet är att utforska och beskriva hur fundamentala behov tillgodoses för kritiskt sjuka patienter på akutrum samt att utveckla och testa genomförbarheten av en intervention för sjuksköterskor som syftar till att säkerställa att fundamentala omvårdnadsbehov uppfylls. Fyra delstudier genomförs 1) 120 observationer av omvårdnad på akutrummet utifrån ett observationsprotokoll baserat på ramverket för fundamentals of care, 2) en intervjustudie med 15 sjuksköterskor som arbetar med att vårda kritiskt sjuka patienter på akutrum och deras upplevelser och erfarenheter av att tillgodoses patientens fundamentala behov, 3) en intervjustudie med 20 patienter om deras erfarenheter av att vårdas på akutrum, 4) utveckling och test av en intervention. Projektet kan bidra med ny kunskap som kan implementeras i akutsjukvård och även användas i sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar och fortbildning för vårdpersonal. Projektet avser att bidra till att skapa god vårdkvalitet och patientsäkerhet för akut sjuka patienter på akutmottagning.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål