Text

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Fik@rummet - webbplattform för att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet

Syftet med projektet är att utveckla, testa och implementera en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.

Avslutat

Start

2019-04-01

Avslut

2021-05-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Att som äldre person vara socialt isolerad (ha ett otillräckligt socialt nätverk) och uppleva ensamhet är sammankopplat med psykisk och fysisk ohälsa. Webbaserade sociala aktiviteter har potential att förbättra äldre personers sociala nätverk och öka deltagande i aktiviteter, vilket kan minska deras upplevelse av ensamhet. Dock saknas forskning om vad och hur målgruppen vill att ett webbaserat stöd ska innehålla och utformas.

Syftet med projektet är att utveckla och testa en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevelda ensamhet.

Fas 1, som finansieras av MKHV, genomförs under 2019-2020 och består av två delstudier. I delstudie 1 (2019) genomfördes workshops i samproduktion med äldre personer med erfarenhet av ensamhet, personal från hemsjukvård forskare och programutvecklare. I en iterativ co-design-process diskuterades behov och utformning av webbplattformen, som sedan utvecklades av forskare i samarbete med ett IT-företag. I delstudie 2 (2020) testas webbplattformen i en genomförbarhetsstudie där 30 äldre deltagare får använda webbplattformen under 3 månader och kontinuerligt besvara frågor om användbarheten och skatta socialt nätverk och upplevelse av ensamhet. Intervjuer genomförs efter interventionen för att ta del av deras erfarenheter av att ha använt webbplattformen.

Fas 2, som finansieras av Vinnova, genomförs under oktober 2020 till maj 2021 och innebär en vidareutveckling av Fik@rummet vad gäller funktion, design och kapacitet. Webbplattformen ska under 2021 implementeras i Eskilstuna kommun och Västerås stad, där både implementeringsprocessen och funktioner i Fik@rummet utvärderas.

Fik@rummet förväntas komplettera befintlig vård och omsorg i aktuella organisationer med sin primär- respektive sekundärpreventiva ansats av generell hälsa respektive social isolering och upplevd ensamhet. Vidare är målet med Fik@rummet att öka självständighet, delaktighet och tillgänglighet hos den äldre befolkningen.


Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål