Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Digital mikroinlärning som tränings- och kompetensutvecklingsmetod för personalen inom äldreomsorg för att öka trygghet, effektivitet och kvalitet i yrkesutövande

Det övergripande syftet med projektet är att identifiera om digital mikroinlärning kan minska risken för arbetsrelaterade skador och sjukdom inom äldreomsorg samt förbättra utfall för omsorgstagare.

Avslutat

Start

2020-12-07

Avslut

2021-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Äldreomsorgsverksamheter har stora utmaningar idag på grund av stor personalomsättning och pandemi i att genomföra utbildning och kompetensutveckling på ett ändamålsenligt sätt. Digital mikroinlärning har en stor potential att lösa en del av dessa utmaningar. Det är ett verktyg som kan snabbt anpassas i tid och plats jämfört med standardutbildningar, och kan i högre grad skräddarsys för unika medarbetares behov av att fylla sina kunskapsluckor.

Forskningsprojektet syftar till att identifiera äldreomsorgsverksamheters nödvändiga och önskvärda kunskapsutvecklingsbehov i termer av tid, utformning, ämnen och kanal, och tillämpa digital mikroinlärning för att försöka uppfylla dessa behov. Effektiviteten i hur man förvärvar kunskap samt i yrkesutövning kommer att stå i fokus, tillsammans med användarupplevelser och värde för organisationen.

Forskningen genomförs i nära samverkan med teknikutvecklare Minnity AB och behovsägare inom äldreomsorg.

Projektet jämförs i flera äldreomsorgsverksamheter i tre kommuner i Sverige.


Projektmål

  1. att utvärdera ett presumtivt verktyg för att fylla kunskapsluckor inom äldreomsorgen på ett effektivare sätt än med dagens metoder, och
  2. att identifiera om äldreomsorgspersonalens självförtroende och säkerhet i kunskap och yrkesutövning kan förbättras genom nya sätt att formulera sina egna kunskapsutvecklingsbehov och planer

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål