Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Human

Vård, återhämtning och hälsa

Personcentrerad vård och kommunikation

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

PREVIVE

Digital mikroinlärning som tränings- och kompetensutvecklingsmetod för personalen inom äldreomsorg för att öka trygghet, effektivitet och kvalitet i yrkesutövande

Det övergripande syftet med projektet är att identifiera om digital mikroinlärning kan minska risken för arbetsrelaterade skador och sjukdom inom äldreomsorg samt förbättra utfall för omsorgstagare.

Avslutat

Start

2020-12-07

Avslut

2021-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Äldreomsorgsverksamheter har stora utmaningar idag på grund av stor personalomsättning och pandemi i att genomföra utbildning och kompetensutveckling på ett ändamålsenligt sätt. Digital mikroinlärning har en stor potential att lösa en del av dessa utmaningar. Det är ett verktyg som kan snabbt anpassas i tid och plats jämfört med standardutbildningar, och kan i högre grad skräddarsys för unika medarbetares behov av att fylla sina kunskapsluckor.

Forskningsprojektet syftar till att identifiera äldreomsorgsverksamheters nödvändiga och önskvärda kunskapsutvecklingsbehov i termer av tid, utformning, ämnen och kanal, och tillämpa digital mikroinlärning för att försöka uppfylla dessa behov. Effektiviteten i hur man förvärvar kunskap samt i yrkesutövning kommer att stå i fokus, tillsammans med användarupplevelser och värde för organisationen.

Forskningen genomförs i nära samverkan med teknikutvecklare Minnity AB och behovsägare inom äldreomsorg.

Projektet jämförs i flera äldreomsorgsverksamheter i tre kommuner i Sverige.


Projektmål

  1. att utvärdera ett presumtivt verktyg för att fylla kunskapsluckor inom äldreomsorgen på ett effektivare sätt än med dagens metoder, och
  2. att identifiera om äldreomsorgspersonalens självförtroende och säkerhet i kunskap och yrkesutövning kan förbättras genom nya sätt att formulera sina egna kunskapsutvecklingsbehov och planer

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen