Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Delaktighet i vardagen för vuxna som har grav intellektuell funktionsnedsättning

Syftet med projektet är att belysa och problematisera uppfattningar av delaktighet och hur delaktigheten gestaltar sig i vardagen samt i genomförandeplaner för vuxna som har grav utvecklingsstörning och bor på gruppbostad eller i eget boende med personlig assistans.

Avslutat

Start

2012-09-01

Avslut

2017-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Vuxna som har grav intellektuell funktionsnedsättning är i behov av samhällets stöd. Stödet ska möjliggöra den handikappolitiska visionen om ”ett gott liv”, vilket innebär full delaktighet i samhället, jämlikhet i levnadsvillkor och att förutsättningar för självständighet och självbestämmande finns. Projektet ger ökad kunskap om förutsättningar och barriärer för delaktighet och kan därmed ge möjlighet för vuxna som har grav utvecklingsstörning till ökad delaktighet i det egna vardagslivet. Med ökad kunskap kring delaktighet och vilka förutsättningar som behövs för det får även personal ökad kunskap om hur de kan stödja individen till ett gott liv. 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål