Text

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Att utveckla svenska telefonsjuksköterskors genuskompetens

Projektet syftar till att kartlägga om och hur medvetenhet om att aspekter som kön, genus, ålder och etnicitet påverkar bedömning och åtgärder vid samtal till den nationella sjukvårdsrådgivningen 1177.

Avslutat

Start

2010-01-01

Avslut

2016-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Vidare att utveckla ett instrument som mäter medvetenhet och dessa aspekter, samt testa en utbildningsinsats för telefonsjuksköterskor för att öka medvetenheten om deras påverkan i arbetet. Kartläggningen visar att 1177 främst nyttjas av medelålders svenskafödda kvinnor. Män som ringer får dock oftare hänvisning till läkare, medan kvinnor får råd. ett instrument har utvecklas och testats i ett befolknings-samt ett studentmaterial. Vidare har en utbildningsinsats testats i ett pilotprojekt. Preliminära fynd tyder på att telefonsjuksköterskor fann utbildningen värdfullt och att deras medvetenhet ökat.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål