Text

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Transformativ Management

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Att förstå hälsosamt åldrande i Nordöstra Thailand

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att beskriva faktorer som associeras med upplevd hälsa och hälsosamt åldrande och hur äldre människor och deras närstående uppfattar hälsosamt åldrande. Dessutom studeras hur sjuksköterskor som vårdar äldre uppfattar innebörder av hälsosamt åldrande och hälsopromotion i Nordöstra Thailand.

Avslutat

Start

2012-08-27

Avslut

2017-02-28

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektmål

Hälsosamt åldrande är en nyckelfaktor för att främja hälsa och välbefinnande hos äldre personer. Dock saknas studier avseende hälsosamt åldrande i nordöstra Thailand, Isan. Därför startade detta doktorandprojekt. Resultaten visade några lfaktorer som har betydelse för hälsosamt åldrande. Vidare visade resulaten att det råder skilda uppfattningar om hälsosamt åldrande mellan perspektiven från de äldre, deras närstående och sjuksköterskor.
Resultaten kan användas vid utarbetande av policy för omsorgen av äldre människor i Thailand.

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att beskriva faktorer som associeras med upplevd hälsa och hälsosamt åldrande och hur äldre människor och deras närstående uppfattar hälsosamt åldrande. Dessutom studeras hur sjuksköterskor som vårdar äldre uppfattar innebörder av hälsosamt åldrande och hälsopromotion i Nordöstra Thailand.

Ett mål med projektet är att skapa kunskap som kan användas för att utforma strukturer för att främja hälsosamt åldrande i regionen.