Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Användning av en eldriven gungstol i vård och omsorg av personer med demens - en single case studie

Avslutat

Start

2018-05-01

Avslut

2019-04-30

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syftet var att utvärdera effekter, värde och nytta i vård och omsorg av personer med demens med avseende på beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD) och livskvalitet samt omsorgspersonalens erfarenheter av att använda ErgoNova Gungstolen®. Sex personer (kvinnor) med demens och BPSD och 11 omsorgspersonal fördelade på tre enheter deltog i studien. Personerna med demens använde ErgoNova Gungstolen® i medeltal 5 gånger/vecka under en åttaveckorsperiod.

Personernas BPSD och livskvalitet mättes tre gånger/vecka i tre veckor innan de började använda ErgoNova Gungstolen® för att få stabila utgångsvärden. BPSD mättes med hjälp av instrumentet NPI-NH (neuropsykiatrisk inventering/bedömning på nursing home/vårdboende) (Cummings, 1997) och livskvalitet mättes med hjälp av instrumentet QUALID (livskvalitet vid svår demenssjukdom) (Falk, Persson & Wijk, 2007; Weiner et al., 2000). Under interventionstiden genomfördes mätningar varannan vecka samt en sista mätning två veckor efter avslutad intervention (borttagen användning av ErgoNova Gungstolen®). Även data från läkemedelsförbrukning, erfarenheter från omsorgspersonal samt loggbok, som personalen förde i samband med användningen, inhämtades.

Resultaten visade starka tendenser på att perso­ner med demens, främst de med motorisk rast­löshet s.k. vandringsbeteende, fick minskade symptom under användningen av ErgoNova Gungstolen®. Minskningen av dessa symptom samvarierade med en höjning av livskvaliteten. Det framgick även av resultaten att ErgoNova Gungstolen® inte alltid har effekt och passar alla. Genomförandet av studien var enkel för omsorgspersonalen och de såg ErgoNova Gungstolen® som ett hjälpmedel för att minska personernas BPSD-symptom och höja deras livskvalitet. Omsorgspersonalen var positiv till att fortsätta använda ErgoNova Gungstolen® i framtiden i sin vård och omsorg av personer med demens.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål