Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Äldres delaktighet inom prehospital akutsjukvård

Syftet är att fördjupa kunskapen om äldres delaktighet i akuta situationer i hemmet som involverar kommunal omsorgspersonal och prehospital akutsjukvård.

Avslutat

Start

2021-01-01

Avslut

2021-12-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Delaktighet inom hälso- och sjukvård och social omsorg främjar hälsa, och är en lagstadgad rättighet i Sverige. Det här projektet fokuserar på delaktighet för äldre personer med komplexa vårdbehov, som bor i eget boende med stöd av kommunala omsorgsinsatser. Beroendet av stöd är en viktig aspekt när en äldre person upplever en akut situation i hemmet som involverar kommunal omsorgspersonal och prehospital akutsjukvård, och delaktighet i sådana situationer är central för främjandet av hälsa, välmående och säkerhet. Forskning har dock visat att äldre personer och professionella vårdare har olika syn på vad delaktighet är. Delaktighet inom akutsjukvård kan också vara svårt att åstadkomma på grund av de akuta omständigheterna. Syftet med det här projektet är därför att fördjupa kunskapen om äldre personers delaktighet vid akuta situationer i hemmet som involverar kommunal omsorgspersonal och prehospital akutsjukvård. En sådan kunskap erbjuder möjligheter till förbättringar av prehospital akutsjukvård i syfte att säkerställa äldre personers hälsa, välmående och säkerhet.

Projektets mål är att den fördjupade kunskapen ska leda till:

  1. en förbättrad akutsjukvård för äldre som bor i eget boende med kommunala omsorgsinsatser
  2. främja äldre personers hälsa, välmående och säkerhet i akuta situationer i hemmet
  3. utbildningsinsatser inom klinisk verksamhet och Mälardalens universitet

I projektet ingår fyra studier; en kvantitativ studie av registerdata, samt tre kvalitativa intervjustudier. Intervjuer planeras med äldre personer, kommunal omsorgspersonal samt ambulanspersonal.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål