Text

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Försörjning och skuldsättning

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Hälsofrämjande teknik

Informationsdesign

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Sociologi

Vård, återhämtning och hälsa

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

ACTION: En intervention för personcentrerad kommunikation vid vård av äldre i hemmet

Målen med projektet är förbättrad kunskap och kompetens i kommunikation, ökat tillhandahållande av en personcentrerad vård och ökad vårdkvalitet som hjälper till att bevara hälsa, värdighet och välbefinnande för äldre personer genom en mer individualiserad vård.

Avslutat

Start

2021-03-01

Avslut

2023-02-28

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Kommunikation är en central del för möten mellan människor och har i huvudsak två funktioner: bygga relationer och utbyte av information. Kommunikation som sker vid vård i hemmet av äldre innebär både ett informationsutbyte men är även ett socialt samspel där vårdpersonal och vårdtagare skapar relationer till varandra. Vårdpersonal ställs ibland inför kommunikativa utmaningar såsom samtala om existentiella eller emotionella bekymmer eller frågor, fånga upp äldre personers behov och önskemål, att lyssna aktivt och samtidigt utföra de vårdinsatser som dem är där för att utföra. Äldre vårdtagare kan även ha kognitiva nedsättningar, sviktande hörsel eller tal som också kan medföra att kommunikationen blir utmanande.

I och med en ökad andel utlandsfödda vårdtagare kan även språk utmana vårdpersonalen i kommunikationen. Vårdpersonal och vårdtagare kan även ha olika förväntningar eller perspektiv på vad de förväntar sig av vården vilket kan leda till missförstånd och påverka interaktionen och kommunikationen.

Detta projekt utgår från att kommunikation också är en viktig del för att åstadkomma och upprätthålla en personcentrerad vård och för att möta framtida behov av yrkeskompetens och kvalitet vid vård i hemmet av äldre personer. Personcentrerad vård premieras i lagstiftning, riktlinjer och policies och är nära förknippat med en god vård. I en personcentrerad vård är vårdtagaren i centrum och en del av vårdteamet, en person som ska vara delaktig och ses som medskapare i sin egen vård. För att skapa och upprätthålla en personcentrerad vård behöver vårdpersonalen kunskap och stöd i att träna och utveckla sig i personcentrerad vård och kommunikation.

Att träna kommunikation genom interaktiva utbildningar är ett sätt att stärka kompetensen i personcentrerad kommunikation och ett komplement till mer traditionella utbildningar. Här finns fördelar med att den kan erbjudas digitalt och genomföras vid upprepade tillfällen när vårdpersonalen har tid att genomföra utbildningen. ACTION är en utbildningsintervention med fokus på personcentrerad vård och kommunikation, riktad till vårdpersonal som utför vård av äldre i eget hem. Utbildningen har tidigare testats i mindre skala av forskare vid Högskolan i Borås.

Projektets syfte

Att utvärdera utbildningsinterventionen vid implementering i vårdverksamheter som utför vård av äldre i hemmet.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål