Text

Förnybar energi

WASTE MAN – Integrerad hantering av vatten och slam i biomassakraftverk

Målet med projektet WASTE MAN är att föreslå en ny lösning som integrerar rökgasrening med hantering av förorenat vatten från energiomvandling av biomassa/avfall och slammet från den kommunala avloppsreningen.

Avslutat

Start

2018-03-01

Avslut

2020-03-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

En sådan lösning förväntas att samtidigt minska utsläppen av gas-, vatten- och slamföroreningar och att minska utsläppen av förorenat vatten, bortskaffandet av slam och uttaget av sötvatten.

 

Sammanfattning

För kraftverk som drivs med biomassa/avfall krävs strängare föreskrifter för att ytterligare minska den negativa miljöpåverkan som orsakas av de utsläppta föroreningarna – såsom organiska föreningar, syror och tungmetaller – genom rökgasrening, förorenat vatten och fasta ämnen. Samtidigt kräver strängare regler för slamavfall och -användning nya rutiner för hantering av slam från kommunal avloppsrening.

Det finns ett starkt behov hos kraft- och avloppsindustrin att hitta nya lösningar för att minska utsläppen av föroreningar, spara driftskostnader och förbättra energi- och näringsåtervinningen. Man har insett att integrerade processer kan vara mer kostnads- och energieffektiva, men befintlig rökgasrening, vattenrening och slamhantering görs fortfarande separat utan att beakta medieöverskridande fördelar.

Det finns en brist på kunskap om integration och optimering av rökgasrening, vattenrening och slamhantering som en helhet. Samtidigt kommer en processintegration att förändra fördelningen av föroreningar, och slam kan medföra mer föroreningar. Det integrerade systemets förmåga att minska utsläppet av föroreningar och de potentiella fördelarna med processintegration är fortfarande oklara.

Tre uppgifter är planerade uitfrån forskningsfrågorna:

  1. Utveckla simuleringsmodeller och karakterisera fördelningen av föroreningar och näringsämnen
  2. Systemintegration och optimering
  3. Bedömning av potentiella miljömässiga och ekonomiska fördelar.