Text

Resurseffektivisering

Utvärdering av egenanvändning av solel i Sverige

I Sverige har det saknats lättillgänglig statistik för egenanvändningen av solel för existerande solcellsanläggningar. Projektets syfte var därför att ta fram statistik för egenanvändning av solel för ett större antal solcellsanläggningar.

Avslutat

Start

2018-09-01

Avslut

2020-06-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beräkna din egenanvändning


Med egenanvänd solel menas el som produceras med solceller och som används av solelproducenten i syfte att minska mängden köpt el. Egenanvändningens storlek påverkar solcellsägarens ekonomi, elnätinvesteringar som nätförstärkningar, kostnad för stödsystem i form av skattereduktion för överskottsel som matas in till nätet och kännedomen om storleken av den svenska solelproduktionen. 


Projektmål

  • Ta fram data för egenvändning av solel i byggnader utifrån ett större antal existerande solcellsanläggningar. I första hand för anslutningar med säkringsabonnemang upp till 100 A, då majoriteten av anslutningarna finns i denna kategori, men i mån av tillgång på data är även andra anslutningar av intresse.
  • Ta fram jämförelsetal som möjliggör en uppskattning av den svenska totala solelproduktion med hjälp av de mätningar som görs av inmatat överskott till elnätet.
  • Jämförelse av ekonomi för egenanvänd solel respektive såld överskottsel i Sverige för olika typer av solcellsägare, som exempelvis småhus, fastigheter, bostadsrättsföreningar och lantbruk.
  • Redovisa en internationell översyn för ett urval av länder av styrmedel för ökad egenanvändning.
  • Redovisa en internationell översyn av metoder att öka egenanvändning av solel i byggnader.
  • Ta fram beräkningsmall i Excel där man med kännedom om elanvändning per timme och beräknad solelproduktion per timme kan beräkna egenanvändningen som funktion av installerad solcellseffekt. Det kan tillsammans med en investeringskalkyl ge vägledning hur stor solcellsanläggning som är lämplig att installera.