Text

SUPREMAS

Syftet med SUPREMAS (Syngas Modular Units Providing Renewable Energy from Multiple Wastes and for Different Usesprojektet) är att utveckla en ny teknologi för rening av syngas från förgasning.

Start

2024-05-13

Planerat avslut

2028-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Många EU-länder är nettoimportörer av olja och gas (2022 var EU:s beroendegrad av import av naturgas 97 %) och därmed särskilt utsatta för risker vad gäller energitillförlitlighet och marknadsvolatilitet. EU:s naturgasproduktion fortsätter att minska. EU:s agendas ambitiösa mål, tillsammans med det externa beroendet av naturgas, innebär att gröna gaser som syntesgas är avgörande för energiomställningen. SUPREMAS är dedikerade till att inom detta ramverk främja det europeiska tekniska ledarskapet inom bioenergiutveckling, främja utveckling av decentraliserade gassystem och bidra till energiomställningen för olika användningsområden.

SUPREMAS-resultaten kommer att möjliggöra cirkulära värdekedjor där flera restprodukter, som är avfall från olika processer, kommer att förädlas och tillhandahålla el, värme och kyla och nya material. SUPREMAS kommer att utveckla kostnadseffektiva modulära och flyttbara syngasproduktionsenheter som är särskilt lämpliga för att behandla avloppsslam, rötrester och fast kommunalt avfall samt ett beslutsstödsverktyg som stöder beslutsfattande och konsekvensbedömning.

De föreslagna lösningarnas miljömässiga hållbarhet och teknisk-ekonomiska bärkraft kommer att valideras genom en demonstrationskampanj i två olika EU-länder (Spanien och Portugal). Fördjupade bedömningar av replikerbarheten kommer att göras och genomförbarhetsanalys utvecklas för ytterligare tio demonstrationsplatser över hela Europa. Sex workshops för samskapande kommer att organiseras för att främja intressenters engagemang och samhällsengagemang och på så sätt låsa upp hinder och göra det till verklig SUPREMAS-replikering.

MDU kommer att arbeta med frågor gällande avfallssortering och syngasrening. Fördelarna med MDU:s deltagande är att utveckla ny kunskap inom område biomassaförgasning, gasrening och kontrollsystem, samt att stärka våra forskningssamarbeten med andra EU-länder. Projektkonsortiet omfattar 12 parter från 7 länder, koordinerat av RINA Consulting S.p.A.