Text

Resurseffektivisering

Självförsörjande bostadsområde i urban miljö – energianalys och optimering

Syftet med projektet är att bidra till att uppfylla målen för den svenska och europeiska energipolitiken, genom att visa hur man kan bygga och driva bostäder effektivt med egenproducerad energi. Ett efterföljande pilotprojekt med bygge av flerfamiljs- och radhus ska bli ett föredöme för svenska fastighetsbolag som bygger och förvaltar fastigheter. 

Avslutat

Start

2019-12-01

Avslut

2020-11-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

I det nytänkande YEAH-konceptet föreslås ett självförsörjande bostadsområde i urban miljö som inte är inkopplad vare sig till elnät, fjärrvärme eller kommunalt vatten och avlopp. Konceptet kan bidra till att uppfylla målen för den svenska och europeiska energipolitiken. Detta forskningsprojekt (som är en utvidgad genomförbarhetsstudie) syftar till att utröna om detta är tekniskt och ekonomiskt realistiskt. I arbetet ingår 1) inventering av energisystemets nyckelkomponenter, dess investerings och underhållskostnader, osv; 2) vidareutveckling av en simuleringsmodell för optimering av energi och ekonomi för de två bostadstyper som är tänkta i en första demonstration av YEAH-konceptet; samt 3) en uppbyggnad av modellen till ett bostadsområde där fastigheter kopplas samman och simuleras gemensamt. Resultaten sammanställs i en vetenskaplig publikation och utgör underlag för en kommande pilotprojektansökan om att bygga ett helt självförsörjande bostadsområde i Jönköping.


Projektmål

Detta forskningsprojekt är en genomförbarhetsstudie som ska svara på frågan om det är tekniskt och ekonomiskt realistiskt att bygga ett bostadsområde helt självförsörjande på el, värme och vatten. Om resultatet av studien blir positivt ska den utgöra underlag för en kommande projektansökan om pilotprojekt att bygga ett bostadsområde i Jönköping helt självförsörjande på el, värme och vatten samt ta hand om sitt eget avlopp.


Aktiviteter

- Inventering av marknad för nyckelkomponenter med avseende på pris och prestanda
- Energianalys fas 1 – enskild fastighet
- Energianalys fas 2 – bostadsområde
- Utvärdering och vidareutveckling av konceptet inför demo, inklusive ekonomisk analys
- Kommunikation och spridning

 

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål