Text

Samarbete för ökad kunskap om samexistens mellan jordbruk och solbruk i Sverige

Detta samarbete syftar till att föra samman aktörer (företag, organisationer, lantbrukare och myndigheter) från energisektorn med aktörer från jordbrukssektorn för att öka kunskapen om hur solelproduktion kan samexistera med jordbruk.

Anslag i SEK: 795 000

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Detta projekt främjar samarbete och erfarenhetsutbyte kring produktion av solel och jordbruksprodukter, ekonomi, biologisk mångfald och miljö för solcellsanläggningar på jordbruksmark i syfte att öka och sprida intresse och kunskap om möjligheterna att kombinera jordbruksmark med elproduktion.

Övergripande syfte med projektet:

Insatsen ska bidra till att kunskapen och intresset för att kombinera solcellsanläggningar med jordbruksproduktion ska öka, och i sin tur bidra till ökad förnybar elproduktion, ökad lönsamhet och ökad självförsörjandegrad för lantbrukare.

Mål med projektet:

Detta samarbete syftar till att föra samman aktörer (företag, organisationer, lantbrukare och myndigheter) från energisektorn med aktörer från jordbrukssektorn för att öka kunskapen om hur solelproduktion kan samexistera med jordbruk.

Problem: Jordbruksmark är en viktig resurs för livsmedelsproduktion, men den kan också användas för att skörda förnybar energi. Denna konflikt i markanvändningen är för närvarande en barriär för jordbruket att i möjligaste mån bidra till klimatomställningen.

Lösning: Samarbetet ska öka kunskapen och intresset för att kombinera solelproduktion med lantbruk. Detta görs genom att samla in och sprida information om solelproduktionens fördelar inom lantbruket, utvärdera och verifiera tekniska lösningar som gör det möjligt att kombinera solelproduktion och lantbruk på ett effektivt sätt, vilket skapar incitament för jordbrukare att installera solceller på sin mark.

Förväntade effekter: Samarbetet förväntas leda till ökad kunskap om samexisten för solelproduktion och lantbruket. Detta kommer att gynna utbyggnaden av förnybar energi utan att riskera en förlust i jordbruksproduktion.

 

Aktiviteter i projektet:

Projektet är indelat i tre delar.

  1. Att samla kunskap och erfarenheter.
  2. Målgruppsanpassa kunskap och informationsmaterial.
  3. Sprida och förankra kunskap och informationsmaterial.