Text

Resurseffektivisering

NET-RAPIDO: Teknik för negativa utsläpp: bedömning av beredskap, design av policyinstrument, alternativ för styrning och dialog

Projektet handlar om framtida bidrag från användning av teknik för negativa utsläpp (NET) för att begränsa den globala temperaturökningen.

Avslutat

Start

2018-09-01

Avslut

2021-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Det kommer att adressera motsättningarna mellan ambitiösa mål och ett framtida beroende av otestad teknik i den internationella klimatpolitiken. Projektet kommer att ge detaljerad insikt om beredskap och möjligheter att utveckla internationella styrsystem, säkerställa miljöintegritet samt hållbar utveckling. Det kommer att bryta ny mark för frågor om ekonomisk genomförbarhet samt utveckla metoder för att stimulera investeringar från den privata sektorn.

Denna forskning kommer att bidra till engagemang från intressenter och offentliga aktörer. På så sätt kommer nyhetsvärdet av dessa tekniker, inklusive den oroväckande karaktären hos alternativen, att kunna identifieras. Processen kommer att involvera forskare, icke-statliga organisationer, politiker och industrin, vilket leder till en kreativ inlärningsprocess gällande storskalig spridning av NET.

Bakgrund

Syftet med Parisavtalet (PA) är att stabilisera klimatsystemet vid en global uppvärmning på under 2 °C över pre-industriella nivåer; idealt vore att begränsa temperaturen till 1,5 °C. Stabilisering kräver att man uppnår en balans mellan koldioxidutsläpp och sänkor, vilket framgår av PA artikel 4. Nuvarande globala prognoser för växthusgasutsläpp och begränsningsscenarier föreslår att utan seriös spridning av så kallade "negativa utsläppsteknologier" (NET) som bioenergi med koldioxidupptagning och lagring (BECCS) samt direkt luftinfångning och lagring (DACS), är det osannolikt att de drastiska utsläppsminskningar uppnås som krävs för att nå dessa temperaturmål.

NET är dock mycket kontroversiellt då kostnaderna för minskningen med de flesta tillgängliga teknikerna är höga och de uppvisar vanligtvis en låg nivå eller fullständig frånvaro av ytterligare fördelar. Eventuellt är den mest omtvistade aspekten de i stort sett oförutsedda riskerna och biverkningarna efter utplacering, särskilt om vissa NET ska distribueras i den skala som förväntas i 1,5 till 2 °C reducerande scenarier. Det är också oklart om och hur exakt NET är förenliga med PA:s politiska struktur, inklusive genomförbarheten av styrning och rörlighet på internationell nivå. Icke desto mindre tar vissa länder redan de första stegen för att förbereda sig för en eventuell spridning av NET.

Syfte

Det övergripande syftet med detta projekt är att försöka åtgärda spänningen mellan ambitiösa temperaturmål och beroendet av otestad, men tydligen nödvändig, teknik i den internationella klimatpolitiken. Projektet kommer att dokumentera vetenskapligt sunda och balanserade forskningsförankrade rekommendationer och använda detta arbetssätt för att underlätta en välinformerad dialog mellan relevanta intressenter, så att de objektivt och pragmatiskt kan överväga NET i samband med den internationella klimatpolitiken.

Målsättningar

Projektets övergripande mål är att skapa en tydlig förståelse för möjligheter, utmaningar och risker med teknik för negativ utsläppsminskning baserat på en välinformerad analys och djupgående diskussion mellan relevanta intressenter. Mer specifika delmål:

  • Bedöma viktiga potentiella negativa utsläppstekniker (NET) genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som involverar ekonomi, teknik och statsvetenskap med avseende på deras tekniska löptid, kostnader för minskning av växthusgaser och potentiella hinder för genomförandet. Denna bedömning kommer att ske över två tidsskalor (fram till 2030 och 2050), och fallstudier ska genomföras med fokus på de viktigaste NET-teknikerna.
  • Definiera element i ett potentiellt styrningsramverk som krävs för att hantera och mobilisera utplaceringen av NET, säkerställa miljöintegritet och undvika negativa bieffekter. Projektet kommer att bygga på Parisavtalet, det centrala fördraget i FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) under de kommande åren, som ett ledande internationellt klimatpolitiskt initiativ och kommer att lägga fram förslag till en ram för NET-styrning.
  • Utvärdera hur man engagerar och stimulerar åtgärder för NET inom den privata sektorn både på internationell och nationell nivå. Fokus kommer att vara på modaliteter och förfaranden för utformning av marknadsmekanismer och utformning av klimatfinansieringsmetoder för att mobilisera investeringar från privata sektorer till NET, med åtskillnad mellan NET-leverantörer och NET-användare.
  • Skapa ett gemensamt språk och öka viktiga intressenters förståelse för konsekvenserna av storskalig spridning av NET. Denna process kommer aktivt att underlätta ömsesidiga inlärningsprocesser, särskilt när det gäller inverkan på energisystem och andra dimensioner av hållbar utveckling. Projektet kommer också att underlätta förståelsen för styrningsbehoven på internationell nivå under PA samt för en diskussion om möjliga riktlinjer för (icke-)tillämpning av NET som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskaper och intressenters åsikter.