Text

Förnybar energi

MAASICA - Mikroalgbaserad aktivslamprocess integrerad med samrötning av alger och slam

Syftet med projektet är att optimera energiutvinning från en mikroalg baserad aktivslam (MAAS) process, med bakterier och alger för rening av kommunalt avloppsvatten, följt av samrötning av de producerade algerna och avloppsslam för att uppnå ett energieffektivt vatten- och sambehandlingssystem.

Avslutat

Start

2016-01-01

Avslut

2017-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

En kombination av tester i pilotskala och i lab. skala kommer att utföras för att ge en fördjupad kunskap om hur olika driftparameterar påverkar tillväxten av biomassa och slammets egenskaper. Parametrar av intresse är; penetration och absorption av ljus, upptag och återföring av näringsämnen, återföring och skörd av biomassan, upptag av CO2 samt adsorption och nedbrytning av skadliga föroreningar. Av speciellt intresse är interaktionen mellan produktion och förbrukning av koldioxid och syre tillsammans med pH som kontroll parameter för den biologiska aktiviteten och därmed systemets belastning.

Analys av resultat från kontinuerliga och batch försök av samrötning av alger och slam samt modellering av processen utförs för att bättre förstå hur processen uppför sig.

Tidigare experiment och teoretiska studier indikerar att molekyler med ringstruktur can brytas ned med hjälp av fototermisk behandling av avloppsvatten. I MAASICA projektet kommer vi också undersöka nedbrytningen av läkemedelsrester i både den existerande avloppsreningsanläggningen och i pilot anläggningen med mikroalgbaserad aktivslamprocess följt av samrötning av mikroalger och slam.