Text

Inverkan av rötgasprodukter på energi- och näringsåtervinning för WRRF-HydroEN-VEMM

Kunskapen från projektet ämnar bidra till att utveckla de mest effektiva cirkulära avfallshanteringslösningarna i reningsanläggningar för avloppsvatten och för att främja återvinningen av vattenresurser.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Denna fortsättning av Hydroslam syftar till att utvärdera användningsfallet för rötkolsprodukter där vätekol används i jordbruket, vilket speglar användningen av avloppsslam och processvatten recirkuleras. Detta angrips i tre mål:

•spåra föroreningar (tungmetaller, PAH, PCB, PFAS, mikroplaster och läkemedel) genom HTC-processen,

•utvärdera det jämförande agronomiska värdet av hydrochar genom krukaförsök, och

•mäta responsen av återcirkulation av HTC produkter till anaerob matsmältning.

Etableringen av pottförsök vid MDU pågår redan, och denna forskning skulle vara absolut nödvändig för att främja denna forskningsgren vid MDU. Att utvidga denna forskning är ett kostnadseffektivt sätt att ta itu med viktiga frågor inom avloppsslamhantering och värdeåtervinning vid MDU och utöka omfattningen av Hydroslam-forskningsprojektet avsevärt.

Projektmål

Kunskapen från detta projekt är viktig för att utveckla de mest effektiva cirkulära avfallshanteringslösningarna i reningsanläggningar för avloppsvatten och för att främja återvinningen av vattenresurser. Detta kommer att gynna VEMM som en alternativ rening av avloppsslamrötslam och bredda de potentiella lösningar som MDU undersökt inom Hydroslam-projektet. Denna forskning kommer också att göra framsteg för att bättre förstå de potentiella miljömässiga och ekonomiska fördelarna med cirkulär organisk avfallshantering, samt informera framtida forskning om effekterna av recirkulering av HTC-biprodukter. Vi planerar att göra en omfattande analys av mikroföroreningar (PAH, PCB). , PFAS, Mikroplaster och Läkemedel) i de olika strömmarna (med hjälp av redan tilldelade medel) samt av metall och näringsämnen. Dessa analyser kommer inte bara att förbättra forskningskvaliteten utan kan också ge Mälarenergi viktiga och relevanta insikter om beteendet hos dessa mikroföroreningar i deras strömmar före och efter HTC. Jordbruksapplikationer är det dominerande paradigmet för rening av avloppsslam, därför kommer alla VEMM-partners att gynnas från bättre förståelse av hydrochars prestanda som ett potentiellt substitut.