Text

Förnybar energi

Integrering av HTC i avloppsreningsverk

Det primära syftet med projektet är att öka kunskapen om de tekno-ekonomiska effekterna av att integrera en hydrotermisk karboniseringsprocess i ett avloppsreningsverk som ett alternativt sätt att hantera och använda avloppsslam.

Avslutat

Start

2021-01-01

Avslut

2022-06-30

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Avloppsslam är en halvfast rest som produceras vid behandling av avloppsvatten. Avloppsslam är rikt på organiskt material med typiskt höga halter av näringsämnen som bör återföras till marken. Det finns emellertid flera miljö- och hälsorisker med att sprida avloppsslam direkt på marken eftersom det också innehåller tungmetaller, antibiotika och andra föroreningar. I Sverige kan endast certifierat avloppsslam spridas i jord, men nya och strängare regler kan förbjuda denna praxis. Som ett resultat är nya vägar för hantering av avloppsslam, som samtidigt kan återvinna näringsämnen, mycket efterfrågade.

Hydrotermisk förkolning (HTC), en termokemisk omvandlingsprocess som sker vid högt tryck och i närvaro av vatten, ses av många som en lovande process för att hantera avloppsslam. I denna process omvandlas avloppsslam huvudsakligen till ett fast kolhaltigt material som normalt kallas hydrokol. En flytande biprodukt liksom en liten mängd gas bildas också under processen.

Hydrokol kan användas som filtermaterial, som jordinblandning / gödningsmedel, som katalysator eller som energiresurs. Mängden och kvaliteten avhydrokolen beror i stor utsträckning på driftsförhållandena, såsom exempelvis temperatur och tryck.

I detta projekt kommer vi att undersöka fördelarna med att integrera HTC i avloppsreningsverk som en process för att hantera avloppsslam. Vi kommer att undersöka de bästa processförhållandena som kan leda till produktion av ett hydrokol som kan användas som filtermaterial för att avlägsna metaller i avloppsvattnet eller för att återvinna näringsämnen och energi. En HTC utrustning i lab. skala kommer att användas för att producera hydrokol från avloppsslam. Hydrokolets egenskaper kommer att undersökas för varje möjlig applikation. I detta projekt kommer vi också att undersöka om denna integration kommer att medföra ekonomiska vinster för avloppsreningsverket.