Text

Förnybar energi

Nationalekonomi

HyCoGen: Systemperspektiv för effektiv produktion och användning av vätgas via koppling till fjärrvärme

Detta projekt tar ett systemperspektiv på möjlig samverkan mellan variabel elproduktion och lagringsmöjligheter i anslutning till fjärrvärmeproduktion. Huvudsyftet är att nyttiggöra överskottsvärme som uppstår vid energiomvandling för lagring.

I omvandlingen el-vätgas-el uppstår biprodukter som idag betraktas som förluster och gör denna process olönsam i Sverige, med dagens marknadsförutsättningar. Genom att tillvarata och hitta avsättning för biprodukterna, varmt vatten, het ånga och syrgas, skapas mervärden i processen. Värmen kan utnyttjas som resurser i existerande fjärrvärmeanläggning eller annan process och därigenom generera intäkter.

I omvandlingen el-vätgas-el uppstår förluster som gör denna process olönsam i Sverige. Genom sektorkoppling ska detta projekt utreda möjligheterna att tillvarata förlusterna, som utgörs av varmt vatten, i befintlig fjärrvärmeproduktion. Värmen kan därigenom generera intäkter för företag som levererar fjärrvärme. Syftet är att därigenom öka verkningsgraden i hela processen el-vätgas-el från cirka 30 % till minst 60 %.

Syrgasen kan utnyttjas vid förbränning av biomassa eller avfall, vilket effektiviserar förbränningen och minskar kväveföreningar i rökgaserna, vilket underlättar CCS (koldioxidavskiljning och lagring).

För att öka möjligheterna till lönsamhet i systemet kan vätgasen alternativt också användas till fordonsbränsle eller andra typer av industriella processer.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektmål

 • att presentera tekniska förslag och lösningar på:
  • hur förlusterna i elektrolysen (varmt vatten) kan tas tillvara som värme till en existerande fjärrvärmeanläggning eller annan process och därigenom generera intäkter.
  • hur förlusterna i bränsleceller kan tas tillvara som värme till en existerande fjärrvärmeanläggning eller annan process.
  • hur förlusterna i en vätgasturbin, t ex kombinerat med en ångturbin, kan tas tillvara och användas i en existerande fjärrvärmeanläggning eller annan process.
 • en teknisk och ekonomisk jämförelse mellan vätgasturbin och bränsleceller för omvandling av vätgas till el och
 • en modell i programkoden i OptiCE med förmåga att simulera och optimera ett mer effektivt vätgaslager i en nationell (svensk) kontext
 • en kostnads- och affärsmodell för ett energibolag, som tar hänsyn till de positiva tillskott som vätgaslagrets ”förluster” och ”biprodukter” ger. Målet är att visa på hur verkningsgraden i hela processen kan ökas från cirka 30 % till minst 60 % och hur en investering kan göras lönsam.
 • att skapa minst två examensarbeten som analyserar med olika delar i projektet


Mer information om projektet finns på RISES webbplats. Länk till annan webbplats.